Luật thương mại 1997 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
       Luật thương mại 1997
         Chương I và Chương 6 - Những quy định chung (Điều 1 - Điều 264) (hhl)
         Chương II - Hoạt động thương mại (Điều 45 - Điều 218) (hhl)
         Chương III - Thương phiếu (Điều 219 - Điều 221) (hhl)
         Chương IV - Chế tài trong thương mại và việc giải quyết tranh chấp trong thương mại (Điều 222 - Điều 243) (hhl)
         Chương V - Quản lý Nhà nước về thương mại (Điều 244 - Điều 262) (hhl)

Tìm trong văn bản

Luật thương mại 1997 (hhl)

Ngày ký:10-05-1997
Áp dụng từ:01-01-1998

Bãi bỏ các qui định trái với Luật này

Hướng dẫn:

Chính phủ

Được thay bằng:Luật thương mại 2005
Ghi chú

Phạm vi điều chỉnh (Điều 1) - Các hành vi thương mại - Xác định địa vị pháp lý của thương nhân - Xác định nguyên tắc, chuẩn mực trong hoạt động thương mại tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. "Hành vi thương mại" là hành vi của thương nhân trong hoạt động thương mại làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thương nhân với nhau hoặc giữa thư[...]

     
     
     
     
          
     Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz