| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam - BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | |   Chỉ mục văn bản |    
DÂN LUẬT
   BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005
      PHẦN 3: NGHĨA VỤ DÂN SỰ VÀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ (Điều 280 đến 630)
         Chương 21 - Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài... (Điều 604 - Điều 630)
            Nghị quyết 03/HĐTP ngày 8 tháng 7 năm 2006 hướng dẫn áp dụng một số qui định của Bộ luật...

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

PHẦN TRƯỚC

PHẦN TIẾP

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005
PHẦN 3: NGHĨA VỤ DÂN SỰ VÀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ (Điều 280 đến 630)

Ngày ký:14-06-2005
Hướng dẫn:

Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức rà soát để huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản cho phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự.

Áp dụng từ: 01-01-2006

Bãi bỏ Bộ luật dân sự 1995 và Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989.


Mục lục
Chương 21 - Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

MỤC 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 604. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Điều 605. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại
Điều 606. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân
Điều 607. Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại
MỤC 2: XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI
Điều 608. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm
Điều 609. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm
Điều 610. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm
Điều 611. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm
Điều 612. Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm
MỤC 3: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
Điều 613. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
Điều 614. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết
Điều 615. Bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra
Điều 616. Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra
Điều 617. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại có lỗi
Điều 618. Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra
Điều 619. Bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức gây ra
Điều 620. Bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra
Điều 622. Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra
Điều 623. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra
Điều 624. Bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường
Điều 625. Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra
Điều 626. Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra
Điều 627. Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra
Điều 628. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể
Điều 629. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả
Điều 630. Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùngCopyright © 2007-2015 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz