BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 - PHẦN 1: - Chương 7 - Đại diện - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
   BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (hhl)
      PHẦN 1: NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG (Điều 1 đến 162) (hhl)
         Chương 7 - Đại diện (Điều 139 - Điều 148)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005
PHẦN 1: NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG (Điều 1 đến 162)

Ngày ký:14-06-2005
Áp dụng từ:01-01-2006

Bãi bỏ Bộ luật dân sự 1995 và Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989.

Hướng dẫn:

Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức rà soát để huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản cho phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự.

Được thay bằng:Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015

             

Mục lục
Chương 7 - Đại diện

Điều 139. Đại diện

Điều 140. Đại diện theo pháp luật

Điều 141. Người đại diện theo pháp luật

Điều 142. Đại diện theo uỷ quyền

Điều 143. Người đại diện theo uỷ quyền

Điều 144. Phạm vi đại diện

Điều 145. Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện

Điều 146. Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện

Điều 147. Chấm dứt đại diện của cá nhân

Điều 148. Chấm dứt đại diện của pháp nhân
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz