BỘ LUẬT DÂN SỰ 1995 - Phần 1 - Chương 6 - Đại diện - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT DÂN SỰ 1995"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
   BỘ LUẬT DÂN SỰ 1995 (hhl)
      Phần 1 : Những qui định chung (Điều 1 đến 171) (hhl)
         Chương 6 - Đại diện (Điều 148 - Điều 157)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT DÂN SỰ 1995
Phần 1 : Những qui định chung (Điều 1 đến 171)

Ngày ký:28-10-1995
Áp dụng từ:01-07-1996

Bãi bỏ:

- Pháp lệnh hợp đồng dân sự ngày 29 tháng 4 năm 1991;

- Pháp lệnh nhà ở ngày 26 tháng 3 năm 1991;

- Pháp lệnh thừa kế ngày 30 tháng 8 năm 1990;

- Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ngày 28 tháng 1 năm 1989;

- Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả ngày 2 tháng 12 năm 1994;

- Pháp lệnh chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam ngày 5 tháng 12 năm 1988.

Trong những trường hợp cụ thể, quy định của các Pháp lệnh nói trên được áp dụng để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ những giao dịch dân sự được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1996.

Được thay bằng:BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005

Mục lục
Chương 6 - Đại diện

Điều 148. Đại diện

Điều 149. Đại diện theo pháp luật

Điều 150. Người đại diện theo pháp luật

Điều 151. Đại diện theo uỷ quyền

Điều 152. Người đại diện theo uỷ quyền

Điều 153. Phạm vi thẩm quyền đại diện

Điều 154. Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có thẩm quyền đại diện xác lập, thực hiện

Điều 155. Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá thẩm quyền đại diện

Điều 156. Chấm dứt đại diện của cá nhân

Điều 157. Chấm dứt đại diện của pháp nhân
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz