Thông tư 04 / BCN ngày 30 tháng 6 năm 2000 về ghi nhãn hàng hóa là - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      NHÃN HÀNG
         Quyết định 178 Ttg ngày 30 tháng 8 năm 1999 Ban hành qui chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông... (hhl)
             Thông tư 04 / BCN ngày 30 tháng 6 năm 2000 về ghi nhãn hàng hóa là sản phẩm các...

Tìm trong văn bản

Thông tư 04 / BCN ngày 30 tháng 6 năm 2000 về ghi nhãn hàng hóa là sản phẩm các ngành sản xuất công nghiệp (sd 2001)

Ngày ký:30-06-2000
Áp dụng từ:kể từ ngày ký
Sửa đổi 2 lần bởi:
 • Thông tư 08/BCN ngày 29 tháng 12 năm 2000 (Ngày ký 29/12/2000)
 • Thông tư 05/BCN ngày 18 tháng 06 năm 2001 (Áp dụng từ sau 15 ngày kể từ ngày ký)

 • Trích yếu
      

  Ngoài việc thực hiện các quy định của Quy chế ghi nhãn hàng hóa, của Thông tư hướng dẫn của Bộ Thương mại, Thông tư hướng dẫn này của Bộ Công nghiệp: - Đối với hàng hóa là thực phẩm, thuốc lá, mỹ phẩm, khi ghi nhãn hàng hóa cần thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế để đáp ứng yêu cầu đảm bảo vệ sinh, an toàn sức khoẻ cho con người - đối với hàng hóa là p[...]

  Mục lục

  Thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (dưới đây gọi là Quy chế ghi nhãn hàng hóa), Bộ Công nghiệp hướng dẫn một số điểm cụ thể cách ghi nhãn hàng hóa là sản phẩm các...

  Điểm 1. Các tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa công nghiệp tự công bố nhãn hàng hóa của mình, đảm bảo theo đúng nguyên tắc, tinh thần, nội dung cụ thể của các quy định tại Quy chế ghi nhãn hàng hóa và Thông tư của Bộ Thương mại số 34/1999/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 1999 hướng...

  Điểm 2. Quy chế ghi nhãn hàng hóa có nhiều quy định mới về cách ghi tên, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, hình thức và nội dung ghi nhãn hàng hóa. Bộ yêu cầu các tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa công nghiệp nghiên cứu kỹ để thực hiện bản Quy chế ghi nhãn hàng...

  Điểm 3. Những yêu cầu chung của việc ghi nhãn hàng hóa đã được quy định cụ thể trong Quy chế ghi nhãn hàng hóa và Thông tư hướng dẫn của Bộ Thương mại. Trong quá trình triển khai thực hiện ghi nhãn hàng hóa, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh phải bám sát, thực hiện nghiêm túc đầy đủ...

  Điểm 4. Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 19, Chương 5 của Quy chế ghi nhãn hàng hóa và tại Mục a, Điểm 2, Phần IV của Thông tư hướng dẫn của Bộ Thương mại, tại Thông tư này, Bộ Công nghiệp hướng dẫn cách ghi nhãn hàng hóa đặc thù, riêng biệt, là sản phẩm của các ngành sản xuất công nghiệp...

  Điểm 5. Thông tư này có các phụ lục số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hướng dẫn cụ thể cách ghi nhãn hàng hóa thuộc các nhóm sản phẩm công nghiệp: thực phẩm, vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất, luyện kim, cơ khí, dệt-may, điện-điện tử.

  Điểm 6. Ngoài việc thực hiện các quy định của Quy chế ghi nhãn hàng hóa, của Thông tư hướng dẫn của Bộ Thương mại, Thông tư hướng dẫn này của Bộ Công nghiệp, đối với hàng hóa là thực phẩm, thuốc lá, mỹ phẩm, khi ghi nhãn hàng hóa cần thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế để đáp ứng yêu cầu đảm...

  Điểm 7. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

  GHI CHÚ:

  Các biễu mẫu, mẫu giấy tờ, hướng dẫn ở đây được sưu tập từ nhiều nguồn có xuất xứ khác nhau và không xác định được văn bản luật ban hành.


  PHỤ LỤC SỐ 1 HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NHÃN HÀNG HOÁ LÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CÔNG NGHIỆP

  PHỤ LỤC SỐ 2 HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NHĂN HÀNG HOÁ LÀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

  PHỤ LỤC SỐ 3 HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NHĂN HÀNG HOÁ LÀ SẢN PHẨM HOÁ CHẤT

  PHỤ LỤC SỐ 4 HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NHĂN CÁC HÀNG HOÁ LÀ SẢN PHẨM NGÀNH LUYỆN KIM

  PHỤ LỤC SỐ 5 HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NHÃN HÀNG HOÁ LÀ SẢN PHẨM NGÀNH CƠ KHÍ

  PHỤ LỤC SỐ 6 HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NHÃN HÀNG HOÁ LÀ SẢN PHẨM CỦA NGÀNH DỆT - MAY

  PHỤ LỤC SỐ 7 HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NHĂN HÀNH HOÁ LÀ SẢN PHẨM NGÀNH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

  PHỤ LỤC SỐ 8 HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NHÃN HÀNG HÓA LÀ SẢN PHẦM NGÀNH GIẤY

  PHỤ LỤC 9 HƯỚNG DẪN GHI NHÃN HÀNG HÓA CHO XE GẮN MÁY, PHỤ TÙNG XE GẮN MÁY VÀ QUY ĐỊNH VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT KÈM THEO XE GẮN MÁY
  Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
  Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
  Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz