Luật thương mại 2005 - Chương V - Các hoạt động trung gian thương mại - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 2005
         Chương V - Các hoạt động trung gian thương mại (Điều 141 - Điều 177)

Tìm trong văn bản

Luật thương mại 2005
Chương V - Các hoạt động trung gian thương mại

Ngày ký:14-06-2005
Áp dụng từ:01-01-2006

Thay thế Luật thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997

Hướng dẫn:

Chính phủ

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật quản lý ngoại thương (Áp dụng từ 01-01-2018)

Trích yếu
    

Các hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, bao gồm hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thương mại (Điều 3, khoản 11 Luật thương mại).

             

Mục lục Chương V

CHƯƠNG V CÁC HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI

MỤC 1: ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN

Điều 141. Đại diện cho thương nhân

Điều 142. Hợp đồng đại diện cho thương nhân

Điều 143. Phạm vi đại diện

Điều 144. Thời hạn đại diện cho thương nhân

Điều 145. Nghĩa vụ của bên đại diện

Điều 146. Nghĩa vụ của bên giao đại diện

Điều 147. Quyền hưởng thù lao đại diện

Điều 148. Thanh toán chi phí phát sinh

Điều 149. Quyền cầm giữ

MỤC 2: MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

Điều 150. Môi giới thương mại

Điều 151. Nghĩa vụ của bên môi giới thương mại

Điều 152. Nghĩa vụ của bên được môi giới

Điều 153. Quyền hưởng thù lao môi giới

Điều 154. Thanh toán chi phí phát sinh liên quan đến việc môi giới

MỤC 3: ỦY THÁC MUA BÁN HÀNG HÓA

Điều 155. Uỷ thác mua bán hàng hóa

Điều 156. Bên nhận uỷ thác

Điều 157. Bên uỷ thác

Điều 158. Hàng hoá uỷ thác

Điều 159. Hợp đồng uỷ thác

Điều 160. Uỷ thác lại cho bên thứ ba

Điều 161. Nhận uỷ thác của nhiều bên

Điều 162. Quyền của bên uỷ thác

Điều 163. Nghĩa vụ của bên uỷ thác

Điều 164. Quyền của bên nhận uỷ thác

Điều 165. Nghĩa vụ của bên nhận uỷ thác

MỤC 4 : ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI

Điều 166. Đại lý thương mại

Điều 167. Bên giao đại lý, bên đại lý

Điều 168. Hợp đồng đại lý

Điều 169. Các hình thức đại lý

Điều 170. Quyền sở hữu trong đại lý thương mại

Điều 171. Thù lao đại lý

Điều 172. Quyền của bên giao đại lý

Điều 173. Nghĩa vụ của bên giao đại lý

Điều 174. Quyền của bên đại lý

Điều 175. Nghĩa vụ của bên đại lý

Điều 176. Thanh toán trong đại lý

Điều 177. Thời hạn đại lý
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz