Luật thương mại 2005 - Chương IV - Xúc tiến thương mại - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 2005
         Chương IV - Xúc tiến thương mại (Điều 88 - Điều 140)
            Nghị định 37CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 về hoạt động xúc tiến thương mại (sd 2009)

Tìm trong văn bản

Luật thương mại 2005
Chương IV - Xúc tiến thương mại

Ngày ký:14-06-2005
Áp dụng từ:01-01-2006

Thay thế Luật thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997

Hướng dẫn:

Chính phủ

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật quản lý ngoại thương (Áp dụng từ 01-01-2018)

Trích yếu
    

Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại (Điều 3, khoản 1 Luật thương mại). Hoạt động quảng cáo (Điều 102 đến 109) còn được điều chỉnh bởi luật pháp về quảng cáo.

             

Mục lục Chương IV

CHƯƠNG IV XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

MỤC 1: KHUYẾN MẠI

Điều 88. Khuyến mại

Điều 89. Kinh doanh dịch vụ khuyến mại

Điều 90. Hợp đồng dịch vụ khuyến mại

Điều 91. Quyền khuyến mại của thương nhân

Điều 92. Các hình thức khuyến mại

Điều 93. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Điều 94. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá khuyến mại

Điều 95. Quyền của thương nhân thực hiện khuyến mại

Điều 96. Nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại

Điều 97. Thông tin phải thông báo công khai

Điều 98. Cách thức thông báo

Điều 99. Bảo đảm bí mật thông tin về chương trình, nội dung khuyến mại

Điều 100. Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại

Điều 101. Đăng ký hoạt động khuyến mại, thông báo kết quả khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại

MỤC 2: QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

Điều 102. Quảng cáo thương mại

Điều 103. Quyền quảng cáo thương mại

Điều 104. Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại

Điều 105. Sản phẩm quảng cáo thương mại

Điều 106. Phương tiện quảng cáo thương mại

Điều 107. Sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại

Điều 108. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo thương mại

Điều 109. Các quảng cáo thương mại bị cấm

Điều 110. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Điều 111. Quyền của bên thuê quảng cáo thương mại

Điều 112. Nghĩa vụ của bên thuê quảng cáo thương mại

Điều 113. Quyền của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại

Điều 114. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại

Điều 115. Người phát hành quảng cáo thương mại

Điều 116. Nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo thương mại

MỤC 3: TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Điều 117. Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Điều 118. Quyền trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Điều 119. Kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Điều 120. Các hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Điều 121. Điều kiện đối với hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu

Điều 122. Điều kiện đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày, giới thiệu

Điều 123. Các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Điều 124. Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Điều 125. Quyền của bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Điều 126. Nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Điều 127. Quyền của bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Điều 128. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

MỤC 4: HỘI TRỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Điều 129. Hội chợ, triển lãm thương mại

Điều 130. Kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại

Điều 131. Quyền tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

Điều 132. Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Điều 133. Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài

Điều 134. Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Điều 135. Hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài

Điều 136. Bán, tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Điều 137. Bán, tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ của Việt Nam tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài

Điều 138. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Điều 139. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài

Điều 140. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz