Luật thương mại 2005 - Chương III - Cung ứng dịch vụ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 2005
         Chương III - Cung ứng dịch vụ (Điều 74 - Điều 87)

Tìm trong văn bản

Luật thương mại 2005
Chương III - Cung ứng dịch vụ

Ngày ký:14-06-2005
Áp dụng từ:01-01-2006

Thay thế Luật thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997

Hướng dẫn:

Chính phủ

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật quản lý ngoại thương (Áp dụng từ 01-01-2018)

Trích yếu
    

"Cung ứng dịch vụ" là hoạt động thương mại, theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận (Điều 3 khoản 9, Luật thương mại).

             

Mục lục Chương III

CHƯƠNG III CUNG ỨNG DỊCH VỤ

MỤC 1: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Điều 74. Hình thức hợp đồng dịch vụ

Điều 75. Quyền cung ứng và sử dụng dịch vụ của thương nhân

Điều 76. Dịch vụ cấm kinh doanh, dịch vụ hạn chế kinh doanh và dịch vụ kinh doanh có điều kiện

Điều 77. Áp dụng các biện pháp khẩn cấp đối với hoạt động cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ

MỤC 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Điều 78. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

Điều 79. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo kết quả công việc

Điều 80. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo nỗ lực và khả năng cao nhất

Điều 81. Hợp tác giữa các bên cung ứng dịch vụ

Điều 82. Thời hạn hoàn thành dịch vụ

Điều 83. Yêu cầu của khách hàng liên quan đến những thay đổi trong quá trình cung ứng dịch vụ

Điều 84. Tiếp tục cung ứng dịch vụ sau khi hết thời hạn hoàn thành việc cung ứng dịch vụ

Điều 85. Nghĩa vụ của khách hàng

Điều 86. Giá dịch vụ

Điều 87. Thời hạn thanh toán
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz