Luật thương mại 2005 - Chương II - Mua bán hàng hóa - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 2005
         Chương II - Mua bán hàng hóa (Điều 24 - Điều 73)

Tìm trong văn bản

Luật thương mại 2005
Chương II - Mua bán hàng hóa

Ngày ký:14-06-2005
Áp dụng từ:01-01-2006

Thay thế Luật thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997

Hướng dẫn:

Chính phủ

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật quản lý ngoại thương (Áp dụng từ 01-01-2018)

Trích yếu
    

Hoạt động mua bán hàng hóa tại chương này bao gồm cả hoạt động mua bán quốc tế như xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập."Hàng hóa" theo Điều 3 khoản 2 Luật Thương mại bao gồm a) Động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai; b) Những vật gắn liền với đất đai (công trình xây dựng, nhà, nhà ở v.v.).

             

Mục lục Chương II

CHƯƠNG II MUA BÁN HÀNG HÓA

MỤC 1: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Điều 24. Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

Điều 25. Hàng hoá cấm kinh doanh, hàng hoá hạn chế kinh doanh, hàng hóa kinh doanh có điều kiện

Điều 26. Áp dụng biện pháp khẩn cấp đối với hàng hóa lưu thông trong nước

Điều 27. Mua bán hàng hoá quốc tế

Điều 28. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

Điều 29. Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hoá

Điều 30. Chuyển khẩu hàng hoá

Điều 31. Áp dụng các biện pháp khẩn cấp đối với hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế

Điều 32. Nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Điều 33. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá và quy tắc xuất xứ hàng hóa

MỤC 2 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG

Điều 34. Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa

Điều 35. Địa điểm giao hàng

Điều 36. Trách nhiệm khi giao hàng có liên quan đến người vận chuyển

Điều 37. Thời hạn giao hàng

Điều 38. Giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận

Điều 39. Hàng hoá không phù hợp với hợp đồng

Điều 40. Trách nhiệm đối với hàng hoá không phù hợp với hợp đồng

Điều 41. Khắc phục trong trường hợp giao thiếu hàng, giao hàng không phù hợp với hợp đồng

Điều 42. Giao chứng từ liên quan đến hàng hoá

Điều 43. Giao thừa hàng

Điều 44. Kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng

Điều 45. Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng hoá

Điều 46. Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá

Điều 47. Yêu cầu thông báo

Điều 48. Nghĩa vụ của bên bán trong trường hợp hàng hóa là đối tượng của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Điều 49. Nghĩa vụ bảo hành hàng hoá

Điều 50. Thanh toán

Điều 51. Việc ngừng thanh toán tiền mua hàng

Điều 52. Xác định giá

Điều 53. Xác định giá theo trọng lượng

Điều 54. Địa điểm thanh toán

Điều 55. Thời hạn thanh toán

Điều 56. Nhận hàng

Điều 57. Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định

Điều 58. Chuyển rủi ro trong trường hợp không có địa điểm giao hàng xác định

Điều 59. Chuyển rủi ro trong trường hợp giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển

Điều 60. Chuyển rủi ro trong trường hợp mua bán hàng hoá đang trên đường vận chuyển

Điều 61. Chuyển rủi ro trong các trường hợp khác

Điều 62. Thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hoá

MỤC 3: MUA BÁN HÀNG HÓA QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Điều 63. Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Điều 64. Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hoá

Điều 65. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng kỳ hạn

Điều 66. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng quyền chọn

Điều 67. Sở giao dịch hàng hoá

Điều 68. Hàng hoá giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa

Điều 69. Thương nhân môi giới mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá

Điều 70. Các hành vi bị cấm đối với thương nhân môi giới hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá

Điều 71. Các hành vi bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hóa

Điều 72. Thực hiện biện pháp quản lý trong trường hợp khẩn cấp

Điều 73. Quyền hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz