Luật thương mại 2005 - Chương I - Các qui định chung và Chương IX - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 2005
         Chương I - Các qui định chung và Chương IX (Điều 1 - Điều 323)
            Nghị định 100CP ngày 28 tháng 10 năm 2011 qui định về thành lập và hoạt động của tổ chức...
            Nghị định 72CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 qui định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại...
            Nghị định 59/CP/2006 ngày 12 tháng 6 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa, dịch...

Tìm trong văn bản

Luật thương mại 2005
Chương I - Các qui định chung và Chương IX

Ngày ký:14-06-2005
Áp dụng từ:01-01-2006

Thay thế Luật thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997

Hướng dẫn:

Chính phủ

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật quản lý ngoại thương (Áp dụng từ 01-01-2018)

Trích yếu
    

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, NGUYÊN TẮC CƠ BẢN, THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, ĐIỀU KHỎAN THI HÀNH

             

Mục lục Chương I

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

MỤC 1: PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Áp dụng Luật thương mại và pháp luật có liên quan

Điều 5. Áp dụng điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài và tập quán thương mại quốc tế

Điều 6. Thương nhân

Điều 7. Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của thương nhân

Điều 8. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thương mại

Điều 9. Hiệp hội thương mại

MỤC 2: NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Điều 10. Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại

Điều 11. Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại

Điều 12. Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên

Điều 13. Nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại

Điều 14. Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng

Điều 15. Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại

MỤC 3 : THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Điều 16. Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam

Điều 17. Quyền của Văn phòng đại diện

Điều 18. Nghĩa vụ của Văn phòng đại diện

Điều 19. Quyền của Chi nhánh

Điều 20. Nghĩa vụ của Chi nhánh

Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều 22. Thẩm quyền cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam

Điều 23. Chấm dứt hoạt động tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài

CHƯƠNG IX: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 323. Hiệu lực thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz