Thông tư 34 BTM của Bộ Thương Mại ngày 15 tháng 12 năm 1999 hướng dẫn thực - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      NHÃN HÀNG
         Quyết định 178 Ttg ngày 30 tháng 8 năm 1999 Ban hành qui chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông... (hhl)
             Thông tư 34 BTM của Bộ Thương Mại ngày 15 tháng 12 năm 1999 hướng dẫn thực hiện quyết định...

Tìm trong văn bản

Thông tư 34 BTM của Bộ Thương Mại ngày 15 tháng 12 năm 1999 hướng dẫn thực hiện quyết định 178 TTg về ghi nhãn hàng

Ngày ký:15-12-1999
Áp dụng từ:01-03-2000
Hướng dẫn:

Bộ Y tế hướng dẫn cách ghi nhãn đối với thuốc và vật tư phòng chữa bệnh cho người, thực phẩm, mỹ phẩm,... liên quan đến an toàn, sức khoẻ và cách sử dụng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản hướng dẫn cách ghi nhãn đối với thuốc và vật tư thiết bị dùng cho sản xuất, phòng chữa bệnh cho vật nuôi, cây trồng.

Các Bộ Công nghiệp, Xây dựng, Giao Thông vận tải, Bưu chính viễn thông, Khoa học Công nghệ & Môi trường, Văn hoá giáo dục,... hướng dẫn cách ghi nhãn đối với hoá chất, vật tư, máy móc, thiết bị do ngành mình quản lý.


Trích yếu
    

1. Phạm vi điều chỉnh: Mọi hàng hoá đang lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đều phải có nhãn hàng hoá và thực hiện việc ghi nhãn theo Quy chế, trừ hàng hoá tạm nhập tái xuất, hàng hoá gia công cho nước ngoài, và các loại hàng hoá ghi tại khoản 2 Điều 1 Quy chế. Đối với các loại hàng hoá đã ghi nhãn trước ngày Quyết định 178/1999/[...]

Mục lục

MỤC I. GIẢI THÍCH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

Điểm 1. Phạm vi điều chỉnh:

Điểm 2. Phân biệt giữa Nhãn hàng hoá và Nhãn hiệu hàng hoá

Điểm 3. Ngôn ngữ trình bày nhãn hiệu hàng hoá

MỤC II. GHI NỘI DUNG CỦA NHÃN HÀNG HOÁ

A. NỘI DUNG BẮT BUỘC

Điểm 1. Tên hàng hoá

Điểm 2. Tên và địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá

Điểm 3. Định lượng hàng hoá

Điểm 4. Thành phần cấu tạo

Điểm 5. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu

Điểm 6. Ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo quản

Điểm 7. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Điểm 8. Xuất xứ của hàng hoá

B. NỘI DUNG KHÔNG BẮT BUỘC

Điểm 1. Các nội dung không bắt buộc theo Điều 14 Quy chế.

Điểm 2. Các nội dung không bắt buộc khác

MỤC III. HÀNH VI VI PHẠM

Khoản 8 Điều 17 Quy chế, được hiểu là: "Sử dụng nhãn hiệu hàng hoá đã được pháp luật bảo hộ mà không được sự chấp thuận của chủ sở hữu".

MỤC IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điểm 1. Hiệu lực.

Điểm 2. Việc hướng dẫn chi tiết cách ghi nhãn của một số nhóm hàng hoá đặc thù, riêng biệt thuộc chức năng của các Bộ quản lý ngành xuất phát từ các yêu cầu cụ thể trong sử dụng và bảo quản.

PHỤ LỤC KÈM THEO:

BẢNG 1: Đơn vị đo lường, được dùng để ghi nhãn công bố định lượng hàng hoá

BẢNG 2: Kích thước nhãn và cỡ chữ

Minh hoạ một số hình dạng bao bì và vị trí ghi định lượng
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz