Quyết định 178 Ttg ngày 30 tháng 8 năm 1999 Ban hành qui chế ghi nhãn hàng - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      NHÃN HÀNG
          Quyết định 178 Ttg ngày 30 tháng 8 năm 1999 Ban hành qui chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông...
            Thông tư 03/BNN Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 14 tháng 1 năm 2009 qui định ghi...
            Thông tư 14/BYT ngày 26 tháng 6 năm 2004 của Bộ y tế hướng dẫn ghi nhãn thuốc, nhãn mỹ...
            Thông tư 04 / BCN ngày 30 tháng 6 năm 2000 về ghi nhãn hàng hóa là sản phẩm các... (sd 2001)
            Thông tư số 15 BYT ngày 30 tháng 6 năm 2000 hướng dẫn ghi nhãn hàng thực phảm (hhl)
            Thông tư 34 BTM của Bộ Thương Mại ngày 15 tháng 12 năm 1999 hướng dẫn thực hiện quyết định...

Tìm trong văn bản

Quyết định 178 Ttg ngày 30 tháng 8 năm 1999 Ban hành qui chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (hhl)

Ngày ký:30-08-1999
Áp dụng từ:01-01-2001

Bãi bỏ các qui định trái.

Hướng dẫn:

Bộ Thương Mại qui định chung.

Các bộ quản lý chuyên ngành: hướng dẫn chi tiết cách ghi nhãn các hàng hoá riêng biệt thuộc lĩnh vực ngành quản lý, đồng thời xác định cụ thể hàng hoá riêng biệt có tính đặc thù cần được giảm thiểu về:

- nội dung bắt buộc ghi lên nhãn

- về định lượng thành phần cấu tạo phải ghi lên nhãn

- về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu quyết định giá trị sử dụng và an toàn

- về ngày sản xuất, thời hạn bảo quản, thời hạn sử dụng

- về hướng dẫn sử dụng và bảo quản của hàng hoá

công bố công khai để làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện sau khi đã thống nhất với Bộ Thương mại.

Sửa đổi 1 lần bởi:Quyết định 95 TTg ngày 15 tháng 8 năm 2000 (Áp dụng từ sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)
Được thay bằng:Nghị định 89/CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 về nhãn hàng hóa

Trích yếu
    

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 1. Quy chế này quy định việc ghi nhãn đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam để lưu thông trong nước và để xuất khẩu; hàng hóa sản xuất tại nước ngoài được nhập khẩu để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. 2. Hàng hóa là thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, nhu yếu phẩm không có bao gói sẵn được bán trực tiếp cho người [...]

Mục lục

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 6 (sáu) tháng kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Thương mại chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

QUY CHẾ GHI NHÃN HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRONG NƯỚC VÀ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ.

Điều 4. Yêu cầu cơ bản của nhãn hàng hóa.

Điều 5. Ngôn ngữ trình bày nhãn hàng hóa.

CHƯƠNG II GHI NỘI DUNG CỦA NHÃN HÀNG HÓA

MỤC 1. NỘI DUNG BẮT BUỘC

Điều 6. Tên hàng hóa.

Điều 7. Tên và địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa.

Điều 8. Định lượng của hàng hóa.

Điều 9. Thành phần cấu tạo.

Điều 10. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu.

Điều 11. Ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo quản.

Điều 12. Hướng dẫn bảo quản, hướng dẫn sử dụng.

Điều 13. Xuất xứ của hàng hóa.

MỤC 2: NỘI DUNG KHÔNG BẮT BUỘC

Điều 14.

CHƯƠNG III: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GHI NHÃN HÀNG HÓA

Điều 15. Nội dung quản lý Nhà nước về ghi nhãn hàng hóa.

Điều 16. Cơ quan quản lý Nhà nước về ghi nhãn hàng hóa.

CHƯƠNG IV: HÀNH VI VI PHẠM

Điều 17. Các hành vi vi phạm pháp luật về ghi nhãn hàng hóa.

Điều 18. Hình thức và thẩm quyền xử lý vi phạm.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành.
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz