Nghị định 134 CP ngày 15 tháng 8 năm 2007 qui đinh về đơn vị đo lường - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      CHẤT LƯỢNG, TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN
         Pháp lệnh ngày 06 tháng 10 năm 1999 về đo lường
             Nghị định 134 CP ngày 15 tháng 8 năm 2007 qui đinh về đơn vị đo lường chính thức

Tìm trong văn bản

Nghị định 134 CP ngày 15 tháng 8 năm 2007 qui đinh về đơn vị đo lường chính thức

Ngày ký:15-08-2007
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Thay thế Nghị định số 65/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ ban hành Hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Trích yếu
    

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về đơn vị đo lường chính thức của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 5. Áp dụng Điều ước quốc tế Trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về đơn vị đo lường khác với quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.[...]

Mục lục

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng đơn vị đo lường

Điều 4. Nguyên tắc và giá trị chuyển đổi đơn vị đo lường thông dụng khác theo đơn vị đo lường chính thức

Điều 5. Áp dụng Điều ước quốc tế

Điều 6. Trình bày đơn vị đo lường chính thức

CHƯƠNG II: ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG CHÍNH THỨC

Điều 7. Các đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI

Điều 8. Các đơn vị đo lường chính thức ngoài hệ đơn vị SI

CHƯƠNG III: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

Điều 10. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Điều 12. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

PHỤ LỤC KÈM THEO:

Phụ lục I: GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG THÔNG DỤNG KHÁC THEO ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG CHÍNH

Phụ lục II: TRÌNH BÀY ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG CHÍNH THỨC

Các đơn vị cơ bản hệ đơn vị SI (Bảng 1)

Các đơn vị dẫn xuất hệ đơn vị SI (Bảng 2)

Tên, ký hiệu của tiền tố SI và thừa số quy đổi (Bảng 3)

Các đơn vị đo lường theo thông lệ quốc tế (ngòai hệ SI) (Bảng 4)

Các đơn vị đo lường chuyên ngành đặc biệt (ngòai hệ SI) (Bảng 5)
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz