Nghị định 127 CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành một - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      CHẤT LƯỢNG, TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN
         Luật tiêu chuẩn và qui chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006
             Nghị định 127 CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của...

Tìm trong văn bản

Nghị định 127 CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Qui chuẩn kỹ thuật (sd 2009)

Ngày ký:01-08-2007
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Hướng dẫn:

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sửa đổi 1 lần bởi:Nghị định 67/CP ngày 3 tháng 8 năm 2009 sửa đỏi một số điều nghị định 127/2007/CP và nghị định 132/2008/CP (Áp dụng từ 22-09-2009)

Trích yếu
    

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng, công bố tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy [...]

Mục lục

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật

Điều 3. Kinh phí xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về phát triển hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật

CHƯƠNG II: XÂY DỰNG, CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN

Điều 5. Hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

Điều 6. Rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam thành tiêu chuẩn quốc gia

Điều 7. Rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn quốc gia

CHƯƠNG III: XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Điều 8. Ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật

Điều 9. Trách nhiệm xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Điều 10. Hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật

Điều 11. Rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Điều 12. Rà soát, chuyển đổi các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Điều 13. Đăng ký quy chuẩn kỹ thuật

CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Điều 14. Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy

Điều 15. Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy

Điều 16. Tổ chức chứng nhận sự phù hợp

Điều 17. Tổ chức công nhận

Điều 18. Chỉ định tổ chức thực hiện thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định phục vụ mục đích quản lý chuyên ngành

Điều 19. Hiệp định, thoả thuận thừa nhận lẫn nhau

CHƯƠNG V: TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN VÀ LĨNH VỰC QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Điều 20. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

Điều 21. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Điều 23. Phân công trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh về công bố tiêu chuẩn áp dụng

Điều 25. Thanh tra trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Hiệu lực thi hành

Điều 27. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz