Luật tiêu chuẩn và qui chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      CHẤT LƯỢNG, TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN
          Luật tiêu chuẩn và qui chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006
            Nghị định 127 CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của... (sd 2009)

Tìm trong văn bản

Luật tiêu chuẩn và qui chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006

Ngày ký:29-06-2006
Áp dụng từ:01-07-2007
Hướng dẫn:

Chính phủ


Trích yếu
    

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có[...]

Mục lục

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Áp dụng pháp luật

Điều 5. Đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật

Điều 6. Nguyên tắc cơ bản của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật

Điều 7. Chính sách của Nhà nước về phát triển hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật

Điều 8. Hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Điều 9. Những hành vi bị nghiêm cấm

CHƯƠNG II: XÂY DỰNG, CÔNG BỐ VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN

Điều 10. Hệ thống tiêu chuẩn và ký hiệu tiêu chuẩn

Điều 11. Trách nhiệm xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn

Điều 12. Loại tiêu chuẩn

Điều 13. Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn

Điều 14. Quy hoạch, kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

Điều 15. Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

Điều 16. Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Điều 17. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia

Điều 18. Nội dung thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

Điều 19. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ tiêu chuẩn quốc gia

Điều 20. Xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở

Điều 21. Xuất bản và phát hành tiêu chuẩn

Điều 22. Thông báo, phổ biến tiêu chuẩn quốc gia

Điều 23. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn

Điều 24. Phương thức áp dụng tiêu chuẩn

Điều 25. Nguồn kinh phí xây dựng tiêu chuẩn

CHƯƠNG III: XÂY DỰNG, BAN HÀNH VÀ ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Điều 26. Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật và ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật

Điều 27. Trách nhiệm xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Điều 28. Loại quy chuẩn kỹ thuật

Điều 29. Quy hoạch, kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật

Điều 30. Căn cứ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật

Điều 31. Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật

Điều 32. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Điều 33. Nội dung thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Điều 34. Hiệu lực thi hành quy chuẩn kỹ thuật

Điều 35. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ quy chuẩn kỹ thuật

Điều 36. Thông báo, phổ biến, đăng ký, xuất bản, phát hành quy chuẩn kỹ thuật

Điều 37. Trách nhiệm áp dụng quy chuẩn kỹ thuật

Điều 38. Nguyên tắc, phương thức áp dụng quy chuẩn kỹ thuật

Điều 39. Nguồn kinh phí xây dựng quy chuẩn kỹ thuật

CHƯƠNG IV ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT

MỤC 1: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Điều 40. Yêu cầu cơ bản đối với đánh giá sự phù hợp

Điều 41. Hình thức đánh giá sự phù hợp

Điều 42. Yêu cầu đối với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật dùng để đánh giá sự phù hợp

Điều 43. Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy

MỤC 2: ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN

Điều 44. Chứng nhận hợp chuẩn

Điều 45. Công bố hợp chuẩn

Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp chuẩn

MỤC 3: ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Điều 47. Chứng nhận hợp quy

Điều 48. Công bố hợp quy

Điều 49. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp quy

MỤC 4: TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP

Điều 50. Các tổ chức chứng nhận sự phù hợp

Điều 51. Điều kiện hoạt động của tổ chức chứng nhận sự phù hợp

Điều 52. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức chứng nhận sự phù hợp

MỤC 5: CÔNG NHẬN, THỪA NHẬN LẪN NHAU

Điều 53. Hoạt động công nhận

Điều 54. Tổ chức công nhận

Điều 55. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức công nhận

Điều 56. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được công nhận

Điều 57. Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau

CHƯƠNG V: TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN VÀ LĨNH VỰC QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Điều 58. Trách nhiệm của Chính phủ

Điều 59. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

Điều 60. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Điều 61. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Điều 62. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Điều 63. Trách nhiệm của hội, hiệp hội

CHƯƠNG VI: THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP VỀ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN VÀ LĨNH VỰC QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Điều 64. Thanh tra về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật

Điều 65. Xử lý vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Điều 66. Khiếu nại, tố cáo về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật

Điều 67. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật

Điều 68. Giải quyết tranh chấp về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật

CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 69. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 70. Hiệu lực thi hành

Điều 71. Hướng dẫn thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz