Nghị định 132 CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 Quy định chi tiết thi hành một - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      CHẤT LƯỢNG, TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN
         Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
             Nghị định 132 CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 Quy định chi tiết thi hành một số điều của...
               Thông tư 06/2011/TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm

Tìm trong văn bản

Nghị định 132 CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá (sd 2018)

Ngày ký:31-12-2008
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Bãi bỏ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và những quy định trái.

Hướng dẫn:

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Sửa đổi 2 lần bởi:
 • Nghị định 67/CP ngày 3 tháng 8 năm 2009 sửa đỏi một số điều nghị định 127/2007/CP và nghị định 132/2008/CP (Áp dụng từ 22-09-2009)
 • Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 132/2008/nđ-cp ngày 31 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Áp dụng từ 01-07-2018)

 • Trích yếu
      

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá; giải thưởng chất lượng quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụ[...]

  Mục lục

  CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Điều 3. Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

  CHƯƠNG II QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

  MỤC 1: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT

  Điều 4. Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường

  Điều 5. Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất

  Điều 6. Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất

  MỤC 2: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

  Điều 7. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường

  Điều 8. Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu và xử lý vi phạm

  MỤC 3: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU

  Điều 9. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá xuất khẩu trước khi xuất khẩu

  Điều 10. Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất khẩu và xử lý vi phạm

  MỤC 4: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

  Điều 11. Điều kiện bảo đảm chất lượng để hàng hoá lưu thông trên thị trường

  Điều 12. Kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường

  Điều 13. Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường

  Điều 13a. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường

  Điều 13b. Xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ

  MỤC 5: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG

  Điều 14. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá trong quá trình sử dụng

  Điều 15. Quản lý chất lượng hàng hoá phải được quản lý trong quá trình sử dụng

  Điều 16. Kiểm tra chất lượng hàng hoá phải được quản lý trong quá trình sử dụng và xử lý vi phạm

  MỤC 6: ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

  Điều 17. Tổ chức đánh giá sự phù hợp và đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp

  Điều 18. Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp

  Điều 18a. Điều kiện chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

  Điều 18b. Hồ sơ đăng ký chỉ định

  Điều 18c. Hình thức nộp hồ sơ

  Điều 18d. Trình tự, thủ tục chỉ định

  Điều 18đ. Trách nhiệm của bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Điều 18e. Trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định

  Điều 18g. Thu hồi quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

  Điều 19. Chi phí đánh giá sự phù hợp

  Mục 7: MÃ SỐ, MÃ VẠCH VÀ QUẢN LÝ MÃ SỐ, MÃ VẠCH

  Điều 19a. Phân công quản lý nhà nước về hoạt động mã số, mã vạch

  Điều 19b. Trách nhiệm của tổ chức sử dụng mã số, mã vạch

  Điều 19c. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch

  Điều 19d. Thủ tục xác nhận sử dụng mã nước ngoài hoặc ủy quyền sử dụng mã số, mã vạch

  CHƯƠNG III: TỔ CHỨC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

  Điều 20. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá

  Điều 21. Phân công trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá của cơ quan kiểm tra thuộc các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

  Điều 22. Kiểm soát viên chất lượng

  Điều 23. Nguồn kinh phí cho hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá

  CHƯƠNG IV: GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

  Điều 24. Mục đích và điều kiện xét thưởng

  Điều 25. Hình thức giải thưởng

  Điều 26. Nguyên tắc xét thưởng

  Điều 27. Tiêu chí xét thưởng

  Điều 27a. Cơ quan quản lý và điều hành giải thưởng

  Điều 27b. Hội đồng sơ tuyển

  Điều 27c. Hội đồng quốc gia

  Điều 28. Quy trình và hồ sơ xét thưởng

  Điều 29. Kinh phí hoạt động

  Điều 30. Quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp đạt giải

  Điều 30a. Xử lý vi phạm

  CHƯƠNG V: TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

  Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  Điều 32. Trách nhiệm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  Điều 33. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

  Điều 34. Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa địa phương

  CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 35. Điều khoản chuyển tiếp

  Điều 36. Hiệu lực thi hành

  Điều 37. Hướng dẫn thi hành

  Điều 38. Trách nhiệm thi hành
  Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
  Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
  Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz