| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam - HÀNH VI THƯƠNG MẠI      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục văn bản |    
HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
   HÀNH VI THƯƠNG MẠI
      CHẤT LƯỢNG, TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN
          Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
            Nghị định 132 CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 Quy định chi tiết thi hành một số điều của... (sd 2009)

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007

Ngày ký:21-11-2007
Hướng dẫn:

Chính phủ hướng dẫn khoản 1 Điều 5, khoản 2 Điều 7, Điều 24, Điều 25, Điều 30, Điều 36, Điều 40, Điều 45, khoản 2 Điều 50, Điều 52, Điều 61, Điều 62, Điều 66, khoản 4 và khoản 5 Điều 68, Điều 69, Điều 70 và những nội dung cần thiết khác

Áp dụng từ: 01-07-2008

Bãi bỏ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999.


Trích yếu
    

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. - Sản phẩm là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng. -[...]

Mục lục
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Điều 4. Áp dụng pháp luật
Điều 5. Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Điều 6. Chính sách của nhà nước về hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Điều 7. Giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm
CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
MỤC 1: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH
Điều 9. Quyền của người sản xuất
Điều 10. Nghĩa vụ của người sản xuất
Điều 11. Quyền của người nhập khẩu
Điều 12. Nghĩa vụ của người nhập khẩu
Điều 13. Quyền của người xuất khẩu
Điều 14. Nghĩa vụ của người xuất khẩu
Điều 15. Quyền của người bán hàng
Điều 16. Nghĩa vụ của người bán hàng
MỤC 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Điều 17. Quyền của người tiêu dùng
Điều 18. Nghĩa vụ của người tiêu dùng
MỤC 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP, TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Điều 19. Quyền của tổ chức đánh giá sự phù hợp
Điều 20. Nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp
Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức nghề nghiệp
Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
CHƯƠNG III QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRONG SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG VÀ TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG
MỤC 1: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Điều 23. Công bố tiêu chuẩn áp dụng
Điều 24. Công bố sự phù hợp
Điều 25. Đánh giá sự phù hợp
Điều 26. Thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp
Điều 27. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá
MỤC 2: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT
Điều 28. Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường
Điều 29. Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất
Điều 30. Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất
Điều 31. Chi phí thử nghiệm, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy
MỤC 3: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU
Điều 32. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá xuất khẩu
Điều 33. Biện pháp xử lý hàng hoá xuất khẩu không bảo đảm điều kiện xuất khẩu
MỤC 4: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU
Điều 34. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá nhập khẩu
Điều 35. Trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu
Điều 36. Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Điều 37. Chi phí, lệ phí phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu
MỤC 5: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
Điều 38. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường
Điều 39. Trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường
Điều 40. Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường
Điều 41. Chi phí lấy mẫu và thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng và giải quyết khiếu nại, tố cáo về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
MỤC 6: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG
Điều 42. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá trong quá trình sử dụng
Điều 43. Xử lý kết quả kiểm định
Điều 44. Lệ phí kiểm định hàng hoá trong quá trình sử dụng
CHƯƠNG IV KIỂM TRA, THANH TRA VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
MỤC 1: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
Điều 45. Phân công trách nhiệm của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Điều 46. Quyền hạn của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Điều 47. Nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Điều 48. Đoàn kiểm tra
Điều 49. Nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn kiểm tra
Điều 50. Kiểm soát viên chất lượng
Điều 51. Nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm soát viên chất lượng
MỤC 2: THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Điều 52. Thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Điều 53. Nhiệm vụ và đối tượng thanh tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
CHƯƠNG V GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
MỤC 1: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
Điều 54. Tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Điều 55. Hình thức giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Điều 56. Thời hiệu khiếu nại, khởi kiện tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Điều 57. Kiểm tra, thử nghiệm, giám định để giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Điều 58. Chi phí lấy mẫu và thử nghiệm hoặc giám định trong giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
MỤC 2: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
Điều 59. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại
Điều 60. Các thiệt hại phải bồi thường do hàng hóa không bảo đảm chất lượng
Điều 61. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Điều 62. Các trường hợp không phải bồi thường thiệt hại
Điều 63. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của tổ chức đánh giá sự phù hợp khi cung cấp kết quả sai
MỤC 3: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Điều 64. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Điều 65. Giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
MỤC 4: XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
Điều 66. Xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Điều 67. Khởi kiện hành chính
CHƯƠNG VI: TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
Điều 68. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Điều 69. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
Điều 70. Trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ quản lý ngành, lĩnh vực
CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 71. Hướng dẫn thi hành
Điều 72. Hiệu lực thi hànhCopyright © 2007-2015 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz