Nghị định 69 CP ngày 2 tháng 10 năm 2001 Hướng dẫn thi hành pháp lệnh bảo - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
         Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 27 tháng 4 năm 1999 (hhl)
             Nghị định 69 CP ngày 2 tháng 10 năm 2001 Hướng dẫn thi hành pháp lệnh bảo vệ quyền lợi...

Tìm trong văn bản

Nghị định 69 CP ngày 2 tháng 10 năm 2001 Hướng dẫn thi hành pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (hhl)

Ngày ký:02-10-2001
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Hướng dẫn:

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng các Bộ chuyên ngành

Được thay bằng:Nghị định 55 CP ngày 24 tháng 4 năm 2008 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Trích yếu
    

Điều 1. Nghị định này quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 4 năm 1999. Điều 2. 1. Những quy định của Nghị định này điều chỉnh đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và người mua, sử dụng hàng h[...]

Mục lục

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Điều 3. Người mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ cho mục đích sản xuất, kinh doanh

CHƯƠNG II: THỰC HIỆN BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Điều 5. Cấm các cam kết trái pháp luật, trì hoãn hoặc kéo dài việc thực hiện trách nhiệm dân sự

Điều 6. Trách nhiệm tiếp thu ý kiến của Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Điều 7. Nghĩa vụ của Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh về hướng dẫn sử dụng, khuyến cáo về trách nhiệm tự bảo vệ

CHƯƠNG III: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI

Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Điều 9. Trách nhiệm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Điều 10. Trách nhiệm của Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ

Điều 11. Trách nhiệm cụ thể của các Bộ đối với một số hàng hoá, dịch vụ đặc thù có liên quan đến môi trường sống, chất lượng, giá cả, vệ sinh, an toàn, sức khoẻ và tính mạng của người tiêu dùng

Điều 12. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Điều 13. Trách nhiệm của chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 14. Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 15. Hoạt động của Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 16. Đăng ký họat động của Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

CHƯƠNG V: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 17. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện

Điều 18. Trách nhiệm Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh về xử lý và trả lời các khiếu nại của người tiêu dùng hoặc của Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 19. Quyền nhận khiếu nại và hòa giải của Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 20. Trách nhiệm của người tiêu dùng về phát hiện, tố cáo

Điều 21. Xử lý vi phạm

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hướng dẫn thực hiện

Điều 23. Hiệu lực

Điều 24. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz