Nghị định 55 CP ngày 24 tháng 4 năm 2008 Quy định chi tiết thi hành Pháp - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
         Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 27 tháng 4 năm 1999 (hhl)
             Nghị định 55 CP ngày 24 tháng 4 năm 2008 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ...

Tìm trong văn bản

Nghị định 55 CP ngày 24 tháng 4 năm 2008 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày ký:24-04-2008
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Thay thế Nghị định số 69/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02 tháng 10 năm 2001.

Hướng dẫn:

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan


Trích yếu
    

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng; và quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Điều 2. Đối tượng áp dụn[...]

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Các nguyên tắc cơ bản về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 5. Những hành vi bị cấm đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH

Điều 6. Trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời và chính xác

Điều 7. Trách nhiệm bảo đảm tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng

Điều 8. Trách nhiệm bảo hành

Điều 9. Trách nhiệm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng

Điều 10. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 11. Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 12. Nguyên tắc hoạt động của tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 14. Thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước

CHƯƠNG IV: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 15. Tổ chức, cá nhân bị khiếu nại

Điều 16. Hình thức khiếu nại

Điều 17. Thời hiệu khiếu nại

Điều 18. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Điều 19. Giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng bằng thủ tục hoà giải tại cơ quan quản lý nhà nước

Điều 20. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Điều 21. Quyền rút khiếu nại của người tiêu dùng

Điều 22. Giải quyết tố cáo của người tiêu dùng

Điều 23. Quyền khởi kiện của người tiêu dùng

CHƯƠNG V QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

MỤC 1: TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI

Điều 24. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 25. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở địa phương

Điều 26. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

MỤC 2: THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 27. Thanh tra về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 28. Trường hợp kiểm tra về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 29. Chương trình, kế hoạch kiểm tra định kỳ

Điều 30. Quyết định kiểm tra

Điều 31. Quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra

Điều 32. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân bị kiểm tra

Điều 33. Xử lý vi phạm

MỤC 3: PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI

Điều 34. Trách nhiệm phối hợp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 35. Hiệu lực thi hành

Điều 36. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz