Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 27 tháng 4 năm 1999 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
          Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 27 tháng 4 năm 1999
            Nghị định 55 CP ngày 24 tháng 4 năm 2008 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ...
            Nghị định 69 CP ngày 2 tháng 10 năm 2001 Hướng dẫn thi hành pháp lệnh bảo vệ quyền lợi... (hhl)

Tìm trong văn bản

Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 27 tháng 4 năm 1999 (hhl)

Ngày ký:27-04-1999
Áp dụng từ:01-10-1999
Hướng dẫn:

Chính phủ

Được thay bằng:Luật năm 2010 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Mục lục

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Điều 2

Điều 3

Điều 4

Điều 5

Điều 6

Điều 7

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 8

Điều 9

Điều 10

Điều 11

Điều 12

Điều 13

CHƯƠNG III: TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT,

Điều 14

Điều 15

Điều 16

Điều 17

CHƯƠNG IV: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 18

Điều 19

Điều 20

Điều 21

CHƯƠNG V: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 22

Điều 23

Điều 24

Điều 25

Điều 26

Điều 27

Điều 28

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29

Điều 30
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz