Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
   BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (hhl)
      PHẦN 6: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (Điều 736 đến 757) (hhl)
         Chương 36 CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (hhl)
            Luật chuyển giao công nghệ
                Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chuyển...
                  Thông tư số 18/2012/TT-BKHCN ngày 02 tháng 10 năm 2012 Hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công...

Tìm trong văn bản

Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chuyển giao công nghệ (hhl)

Ngày ký:31-12-2008
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Thay thế Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ

Sửa đổi 1 lần bởi:Nghị định 103/CP ngày 15 tháng 11 năm 2011 sửa đổi nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 (Áp dụng từ 01-01-2012)
Được thay bằng:Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chuyển giao công nghệ

Mục lục

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Lập hợp đồng chuyển giao công nghệ

Điều 3. Phương thức thanh toán trong hợp đồng chuyển giao công nghệ

Điều 4. Chuyển giao công nghệ có sử dụng vốn nhà nước

Điều 5. Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao và Danh mục công nghệ cấm chuyển giao

Điều 6. Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Điều 7. Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Điều 8. Đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ

Điều 9. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Điều 10. Chấp thuận chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

Điều 11. Cấp phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

Điều 12. Hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển giao công nghệ, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

Điều 13. Chuyển giao công nghệ trong dự án hoặc trong hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị kèm theo chuyển giao công nghệ

Điều 14. Hợp đồng chuyển giao công nghệ không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy phép chuyển giao công nghệ

Điều 15. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, Giấy phép chuyển giao công nghệ

Điều 16. Báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ

Điều 17. Thanh lý hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

Điều 18. Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

Điều 19. Nội dung giám định công nghệ

Điều 20. Quyền trưng cầu giám định công nghệ, quyền yêu cầu giám định

Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của người trưng cầu giám định công nghệ, người yêu cầu giám định công nghệ

Điều 22. Tổ chức giám định công nghệ và giám định viên công nghệ

Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức giám định công nghệ

Điều 24. Trưng cầu giám định công nghệ

Điều 25. Yêu cầu giám định công nghệ

Điều 26. Giám định bổ sung, giám định lại

Điều 27. Văn bản kết luận giám định công nghệ

Điều 28. Dịch vụ chuyển giao công nghệ

Điều 29. Dịch vụ đánh giá, định giá công nghệ, giám định công nghệ và tư vấn chuyển giao công nghệ

Điều 30. Kết quả đánh giá, định giá công nghệ

Điều 31. Kiểm tra hoạt động chuyển giao công nghệ

Điều 32. Chính sách thuế để thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ

Điều 33. Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia

Điều 34. Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

Điều 35. Thống kê hoạt động chuyển giao công nghệ

Điều 36. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 37. Hiệu lực thi hành

Điều 38. Trách nhiệm thi hành

GHI CHÚ:

Các biễu mẫu, mẫu giấy tờ, hướng dẫn ở đây được sưu tập từ nhiều nguồn có xuất xứ khác nhau và không xác định được văn bản luật ban hành.


Phụ lục I: DANH MỤC CÔNG NGHỆ KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN GIAO

Phụ lục II: DANH MỤC CÔNG NGHỆ HẠN CHẾ CHUYỂN GIAO

Phụ lục III: DANH MỤC CÔNG NGHỆ CẤM CHUYỂN GIAO

Phụ lục IV: MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Phụ lục V: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Phụ lục VI: MẪU GIẤY PHÉP CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Phụ lục VII: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Phụ lục VIII: MẪU TÀI LIỆU GIẢI TRÌNH CÔNG NGHỆ

Phụ lục IX: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Phụ lục X: MẪU BÁO CÁO NĂM VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Phụ lục XI: MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (Nghị định số 103/2011/NĐ-CP

ngày 15 tháng 11 năm 2011)
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz