Thông tư liên tịch 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 30/05/2008 hướng dẫn Nghị định 11CP/2008 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "TRANH CHẤP LAO ĐỘNG"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
      BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1994 - CHƯƠNG 14 (Điều 157-179) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG (sd 2006)
         NGHỊ ĐỊNH 11/CP ngày 30/01/2008 hướng dẫn Điều 179 Bộ luật lao động về bồi thường do đình công bất...
             Thông tư liên tịch 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 30/05/2008 hướng dẫn Nghị định 11CP/2008

Tìm trong văn bản

Thông tư liên tịch 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 30/05/2008 hướng dẫn Nghị định 11CP/2008

Ngày ký:30-05-2008
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Mục lục

MỤC I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng việc bồi thường thiệt hại theo Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 11/2008/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

Điểm 1. Phạm vi điều chỉnh

Điểm 2. Đối tượng áp dụng

MỤC II. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Điểm 1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Điểm 2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại

Điểm 3. Xác định thiệt hại để bồi thường

Điểm 4. Mức bồi thường thiệt hại

Điểm 5. Thương lượng bồi thường thiệt hại tại doanh nghiệp

Điểm 6. Khởi kiện yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại

Điểm 7. Thực hiện bồi thường

MỤC III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểm 1. Hiệu lực

Điểm 2. Quá trình thực hiện
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz