Thông tư 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 về Hội đồng trọng tài lao động - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "TRANH CHẤP LAO ĐỘNG"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
      BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1994 - CHƯƠNG 14 (Điều 157-179) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG (sd 2006)
         Nghị định 133/CP ngày 08/08/2007 hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp...
             Thông tư 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 về Hội đồng trọng tài lao động

Tìm trong văn bản

Thông tư 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 về Hội đồng trọng tài lao động

Ngày ký:23-10-2007
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Bãi bỏ Thông tư số 02/LĐTBXH-TT ngày 08 tháng 1 năm 1997 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 774/TTg ngày 08/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh.


Trích yếu
    

Hướng dẫn về nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức, hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động

Mục lục

MỤC I. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG

Điểm 1. Nhiệm vụ của Hội đồng trọng tài lao động

Điểm 2. Quyền hạn của Hội đồng trọng tài lao động

Điểm 3. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động

Điểm 4. Nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng trọng tài lao động

Điểm 5. Nhiệm vụ của các thành viên khác trong Hội đồng trọng tài lao động

MỤC II. TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG

Điểm 1. Nhiệm kỳ của Hội đồng trọng tài lao động

Điểm 2. Thành phần của Hội đồng trọng tài lao động

Điểm 3. Thành lập Hội đồng trọng tài lao động

MỤC III. THỦ TỤC HOÀ GIẢI, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG

Điểm 1. Nhận đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động

Điểm 2. Trình tự, thủ tục hoà giải tranh chấp lao động tập thể của Hội đồng trọng tài lao động đối với doanh nghiệp được đình công

Điểm 3. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động của Hội đồng trọng tài lao động đối với các doanh nghiệp thuộc danh mục doanh nghiệp không được đình công

Điểm 4. Ngôn ngữ dùng trong quá trình hoà giải, giải quyết tranh chấp lao động tại Hội đồng trọng tài lao động

MỤC IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểm 1.Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điểm 2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thành lập và chỉ đạo hoạt động Hội đồng trọng tài lao động theo hướng dẫn của Thông tư này.

Điểm 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội để kịp thời giải quyết./.

PHỤ LỤC KÈM THEO:

Mẫu 1: quyết định Về việc thành lập Hội đồng Trọng tài lao động

Mẫu 2: quyết định Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng trọng tài lao động

Mẫu 3: đơn đề nghị hoà giải, giải quyết tranh chấp lao động tập thể.

Mẫu 4: biên bản hoà giải tranh chấp lao động tập thể

Mẫu 5: Quyết định Về việc giải quyết tranh chấp lao động tập thể
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz