| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT DÂN SỰ 1995"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
    BỘ LUẬT DÂN SỰ 1995
      Phần 1 : Những qui định chung (Điều 1 đến 171) (hhl)
      Phần 2 : Tài sản và quyền sở hữu (Điều 172 đến 284) (hhl)
      Phần 3: Nghĩa vụ dân sự và Hợp đồng dân sự (Điều 285 đến 633) (hhl)
      Phần 4: Thừa kế (Điều 634 đến 689) (hhl)
      Phần 5: Những qui định về chuyển quyền sử dụng đất (Điều 690 đến 744) (hhl)
      Phần 6: Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (Điều 675 đến 825) (hhl)
      Phần 7 : Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài (Điều 826 đến 838) (Điều 826 - Điều 838) (hhl)
      Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10 tháng 08 năm 2004 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các...
      Nghị quyết ngày 28 tháng 10 năm 1995 về việc thi hành Bộ luật dân sự

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

BỘ LUẬT DÂN SỰ 1995 (hhl)

Ngày ký:28-10-1995
Áp dụng từ:01-07-1996

Bãi bỏ:

- Pháp lệnh hợp đồng dân sự ngày 29 tháng 4 năm 1991;

- Pháp lệnh nhà ở ngày 26 tháng 3 năm 1991;

- Pháp lệnh thừa kế ngày 30 tháng 8 năm 1990;

- Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ngày 28 tháng 1 năm 1989;

- Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả ngày 2 tháng 12 năm 1994;

- Pháp lệnh chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam ngày 5 tháng 12 năm 1988.

Trong những trường hợp cụ thể, quy định của các Pháp lệnh nói trên được áp dụng để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ những giao dịch dân sự được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1996.

Được thay bằng:BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005
Ghi chú

1. Hiệu lực theo thời gian

Bộ luật dân sự 1995 có hiệu lực từ từ 1-07-1996 đến 31-12-2005. Sau đó được thay bằng Bộ luật dân sự năm 2005.

A. Áp dụng Bộ luật dân sự 1995 với các giao dịch đã xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1996 (Áp dụng hồi tố)

Bộ luật dân sự 1995 được áp dụng với các giao dịch đã được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1996[...]

     
          
          
          
          
          
               
          
          
          
     
          
          
          
          
          
          
          
     
          
               
          
          
          
          
               
     
          
          
          
          
          
               
     
          
          
          
     
          
          
          
     
          
     
     
          Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz