Thông tư 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 về Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "TRANH CHẤP LAO ĐỘNG"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
      BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1994 - CHƯƠNG 14 (Điều 157-179) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG (sd 2006)
         Nghị định 133/CP ngày 08/08/2007 hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp...
             Thông tư 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 về Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên

Tìm trong văn bản

Thông tư 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 về Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên

Ngày ký:23-10-2007
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Bãi bỏ Thông tư số 10/LĐTBXH-TT ngày 25 tháng 3 năm 1997 hướng dẫn việc tổ chức, hoạt động của Hội đồng hoà giải cơ sở, hoà giải viên lao động của cơ quan lao động quận, huyện, thành phố, thị xã, thị trấn thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Trích yếu
    

Hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở (sau đây gọi tắt là Hội đồng hoà giải) và hoà giải viên lao động (sau đây gọi tắt là hoà giải viên)

Mục lục

MỤC I. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HÒA GIẢI

Điểm 1. Thủ tục thành lập Hội đồng hòa giải

Điểm 2. Nhiệm vụ của Hội đồng hòa giải

Điểm 3. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng hoà giải

Điểm 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng hòa giải

MỤC II. HOẠT ĐỘNG CỦA HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

Điểm 1. Giới thiệu hòa giải viên lao động

Điểm 2. Hồ sơ đăng ký tham gia hòa giải viên lao động

Điểm 3. Công nhận, miễn nhiệm và quản lý hòa giải viên lao động

Điểm 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của hoà giải viên lao động.

MỤC III. THỦ TỤC HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Điểm 1. Thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân

Điểm 2. Thủ tục hòa giải tranh chấp lao động tập thể

Điểm 3. Ngôn ngữ trong quá trình hòa giải

MỤC IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểm 1. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Điểm 2. Trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

Điểm 3. Trách nhiệm của cơ quan lao động cấp huyện:

Điểm 4. Trách nhiệm của Liên đoàn lao động cấp huyện hoặc tương đương:

Điểm 5. Trách nhiệm của doanh nghiệp

Điểm 6. Hiệu lực thi hành

PHỤ LỤC KÈM THEO:

Mẫu 1 : Quyết định Về việc thành lập Hội đồng hoà giải lao động cơ sở

Mẫu 2: Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở

Mẫu 3 : đơn đăng ký tham gia hòa giải viên lao động

Mẫu 4:Quyết định Về việc công nhận hoà giải viên lao động

Mẫu 5: Quyết định Về việc miễn nhiệm hoà giải viên lao động

Mẫu 6: Đơn đề nghị Hòa giải tranh chấp lao động

Mẫu 7Biên bản Hòa giải vụ tranh chấp lao động
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz