Thông tư 06/2008/BLĐTBXH ngày 07/05/2008 hướng dẫn Nghị định 04/CP/2005 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "TRANH CHẤP LAO ĐỘNG"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
      BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1994 - CHƯƠNG 14 (Điều 157-179) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG (sd 2006)
         Nghị định 04/CP/2005 ngày 11/01/2005 hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về khiếu nại, tố cáo...
             Thông tư 06/2008/BLĐTBXH ngày 07/05/2008 hướng dẫn Nghị định 04/CP/2005

Tìm trong văn bản

Thông tư 06/2008/BLĐTBXH ngày 07/05/2008 hướng dẫn Nghị định 04/CP/2005

Ngày ký:07-05-2008
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Trích yếu
    

Hướng dẫn và giải thích Nghị định 04 CP 2005.

Mục lục

MỤC I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Điểm 1. Phạm vi điều chỉnh :

Điểm 2. Đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 04/2005/NĐ - CP bao gồm:

MỤC II. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điểm 1. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 6 của Nghị định số 04/2005/NĐ - CP :

Điểm 2. Thủ tục khiếu nại quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 04/ 2005/NĐ- CP :

Điểm 3. Thụ lý để giải quyết khiếu nại quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 04/2005/ NĐ - CP :

Điểm 4. Thời hạn, trình tự giải quyết khiếu nại lần đầu quy định tại điểm c, khoản1, Điều 14 của Nghị định số 04/ 2005/NĐ- CP:

Điểm 5. Quyết định giải quyết khiếu nại lần tiếp theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 18 của Nghị định số 04/ 2005/NĐ- CP:

MỤC III. GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

Điểm 1. Thủ tục tố cáo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 04/ 2005/NĐ- CP:

Điểm 2. Những trường hợp không giải quyết.

MỤC IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hiệu lực

PHỤ LỤC KÈM THEO:

Mẫu số 01: Đơn khiếu nại

Mẫu số 02: Thông báo thụ lý

Mẫu số 03: Hướng dẫn chuyển đơn

Mẫu số 04: Phiếu chuyển đơn

Mẫu số 05: Quyết định giải quyết khiếu nại

Mẫu số 06: Quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh thanh tra Sở

Mẫu số 07: Quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh thanh tra Bộ

Mẫu số 08: Đơn tố cáo
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz