Nghị định 04/CP/2005 ngày 11/01/2005 hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về khiếu - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "TRANH CHẤP LAO ĐỘNG"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
      BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1994 - CHƯƠNG 14 (Điều 157-179) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG (sd 2006)
          Nghị định 04/CP/2005 ngày 11/01/2005 hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về khiếu nại, tố cáo...
            Thông tư 06/2008/BLĐTBXH ngày 07/05/2008 hướng dẫn Nghị định 04/CP/2005

Tìm trong văn bản

Nghị định 04/CP/2005 ngày 11/01/2005 hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động

Ngày ký:11-01-2005
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Những quy định trước đây trái với Nghị định này.

Hướng dẫn:

Bộ lao động thương binh xã hội.


Trích yếu
    

I. "Khiếu nại, tố cáo về lao động" Theo điều 1 của Nghị định thì Nghị định này chỉ qui định việc giải quyết" khiếu nại, tố cáo về lao động". "Khiếu nại" là việc người lao động, tập thể lao động yêu cầu cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của người sử dụng lao động khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp[...]

Mục lục

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Đối tượng không áp dụng

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Điều 5. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại, tố cáo

CHƯƠNG II GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

MỤC 1: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI,

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại

MỤC 2: THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 8. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Điều 9. Thời hiệu khiếu nại

Điều 10. Quyền lựa chọn người giải quyết khiếu nại

MỤC 3: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 11. Các trường hợp khiếu nại không thụ lý để giải quyết

Điều 12. Thủ tục khiếu nại

Điều 13. Thụ lý để giải quyết khiếu nại

Điều 14. Thời hạn, trình tự giải quyết khiếu nại lần đầu

Điều 15. Thời hạn, trình tự giải quyết khiếu nại lần tiếp theo

Điều 16. Yêu cầu tạm đình chỉ thực hiện quyết định, hành vi của người sử dụng lao động

Điều 17. Quyền của Chánh thanh tra Sở khi giải quyết khiếu nại

Điều 18. Quyết định giải quyết khiếu nại lần tiếp theo

Điều 19. Hồ sơ giải quyết khiếu nại

MỤC 4: XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CUỐI CÙNG VI PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 20. Căn cứ để xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng

Điều 21. Người có thẩm quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng

MỤC 5: THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Điều 22. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

Điều 23. Kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại

CHƯƠNG III GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

MỤC 1: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO, NGƯỜI BỊ TỐ CÁO

Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo

MỤC 2: THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

Điều 26. Thẩm quyền giải quyết tố cáo

MỤC 3: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

Điều 27. Thủ tục tố cáo

Điều 28. Xử lý đơn tố cáo

Điều 29. Thời hạn giải quyết tố cáo

Điều 30. Tiếp nhận thông tin, tài liệu về tố cáo

Điều 31. Bảo đảm quyền của người bị tố cáo

Điều 32. Thu thập chứng cứ

Điều 33. Xử lý nội dung tố cáo

Điều 34. Giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho người tố cáo

Điều 35. Hồ sơ giải quyết tố cáo

CHƯƠNG IV: QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 36. Nội dung quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Điều 37. Trách nhiệm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

CHƯƠNG V: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 38. Khen thưởng

Điều 39. Xử lý vi phạm

Điều 40. Xử lý vi phạm của người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 41. Hiệu lực thi hành

Điều 42. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz