Nghị định 133/CP ngày 08/08/2007 hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về giải - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "TRANH CHẤP LAO ĐỘNG"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
      BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1994 - CHƯƠNG 14 (Điều 157-179) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG (sd 2006)
          Nghị định 133/CP ngày 08/08/2007 hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp...
            Thông tư 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 về Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên
            Thông tư 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 về Hội đồng trọng tài lao động

Tìm trong văn bản

Nghị định 133/CP ngày 08/08/2007 hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động

Ngày ký:08-08-2007
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

1. Nghị định số 58/CP ngày 31 tháng 05 năm 1997 việc trả lương và giải quyết quyền lợi người lao động tham gia đình công trong thời gian đình công

2. Quyết định số 744/TTg ngày 08 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh

Hướng dẫn:

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội


Trích yếu
    

Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động 1994 các điều  Điều 159;  Điều 162;  Điều 163;  Điều 164;  Điều 165a;  Điều 170;  Điều 170a;  Điều 171;  Điều 171a;  Điều 174d . Các qui của Chương 14 Bộ luật lao động áp dụng với các doanh nghiệp và người lao động Điều 2-3: • Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp • Hợp tác [...]

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Điều 3. Đối tượng áp dụng

CHƯƠNG II GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

MỤC 1: HỘI ĐỒNG HOÀ GIẢI LAO ĐỘNG CƠ SỞ

Điều 4. Thành lập Hội đồng hoà giải lao động cơ sở theo khoản 1, khoản 2 Điều 162 của Bộ luật Lao động

Điều 5. Hoạt động giải quyết tranh chấp lao động của Hội đồng hoà giải theo khoản 3, khoản 4 Điều 162 và Điều 165a của Bộ luật Lao động

Điều 6. Hoà giải viên lao động theo Điều 163 của Bộ luật Lao động

Điều 7. Hoạt động của hoà giải viên lao động theo Điều 163 và Điều 165a của Bộ luật Lao động

Điều 8. Lựa chọn Hội đồng hoà giải hoặc hoà giải viên lao động trong trường hợp giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Lao động

MỤC 2: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Điều 9. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo khoản 2 Điều 170 của Bộ luật Lao động

Điều 10. Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo điểm b khoản 1 Điều 170a của Bộ luật Lao động

MỤC 3: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG

Điều 11. Thành lập Hội đồng trọng tài lao động theo Điều 164 của Bộ luật Lao động

Điều 12. Hoạt động giải quyết tranh chấp lao động của Hội đồng trọng tài lao động theo Điều 164 và Điều 171 của Bộ luật Lao động

CHƯƠNG III: CỬ ĐẠI DIỆN TẬP THỂ LAO ĐỘNG,

Điều 13. Cử đại diện tập thể lao động để tổ chức và lãnh đạo đình công theo Điều 172a của Bộ luật Lao động

Điều 14. Xác định người lao động không tham gia đình công theo khoản 1 Điều 174d của Bộ luật Lao động

Điều 15. Giải quyết cuộc ngừng việc tạm thời của tập thể lao động khi xảy ra tranh chấp lao động tập thể về quyền theo khoản 3 Điều 159 của Bộ luật Lao động

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Điều 17. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz