NGHỊ ĐỊNH 11/CP ngày 30/01/2008 hướng dẫn Điều 179 Bộ luật lao động về bồi thường do - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "TRANH CHẤP LAO ĐỘNG"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
      BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1994 - CHƯƠNG 14 (Điều 157-179) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG (sd 2006)
          NGHỊ ĐỊNH 11/CP ngày 30/01/2008 hướng dẫn Điều 179 Bộ luật lao động về bồi thường do đình công bất...
            Thông tư liên tịch 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 30/05/2008 hướng dẫn Nghị định 11CP/2008

Tìm trong văn bản

NGHỊ ĐỊNH 11/CP ngày 30/01/2008 hướng dẫn Điều 179 Bộ luật lao động về bồi thường do đình công bất hợp pháp

Ngày ký:30-01-2008
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Hướng dẫn:

Bộ lao động thương binh và xã hội


Trích yếu
    

Nghị định này hướng dẫn điều 179 Bộ luật lao động và quy định về - trách nhiệm bồi thường thiệt hại - mức bồi thường thiệt hại và - hình thức bồi thường thiệt hại của tổ chức công đoàn, đại diện tập thể lao động, người lao động tham gia đình công gây thiệt hại cho người sử dụng lao động trong trường hợp cuộc đình công bị Toà án nhân dân tuyên bố là[...]

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

CHƯƠNG II: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Điều 4. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Điều 5. Yêu cầu bồi thường thiệt hại

Điều 6. Xác định thiệt hại để bồi thường

Điều 7. Mức yêu cầu bồi thường thiệt hại

Điều 8. Thương lượng mức bồi thường thiệt hại tại doanh nghiệp

Điều 9. Khởi kiện yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại

Điều 10. Thực hiện bồi thường thiệt hại

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Điều 12. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz