BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1994 - CHƯƠNG 14 (Điều 157-179) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "TRANH CHẤP LAO ĐỘNG"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
       BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1994 - CHƯƠNG 14 (Điều 157-179) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
         NGHỊ ĐỊNH 11/CP ngày 30/01/2008 hướng dẫn Điều 179 Bộ luật lao động về bồi thường do đình công bất...
         Nghị định 12/CP ngày 30/01/2008 hướng dẫn Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn, ngừng đình công
         Nghị định 133/CP ngày 08/08/2007 hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp...
         Nghị định 122/CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 qui định danh mục doanh nghiệp không được đình công và...
         Nghị định 04/CP/2005 ngày 11/01/2005 hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về khiếu nại, tố cáo...
         Nghị định 58/1997/NĐ-CP Về việc trả lương và giải quyết các quyền lợi khác cho người lao động tham gia...
         Nghị định 51/1996/NĐ-CP doanh nghiệp không được đình công. (hhl)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1994 - CHƯƠNG 14 (Điều 157-179) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG (sd 2006)

Ngày ký:30-11-1993
Sửa đổi 2 lần bởi:
 • Luật ngày 2 tháng 4 năm 2002 sửa đổi Bộ luật lao động (Áp dụng từ 01-01-2003)
 • Luật ngày 29 tháng 11 năm 2006 sửa đổi Chương XIV Bộ luật lao động (Áp dụng từ 01-07-2007)

 • Trích yếu
      

  Chương 14 Của Bộ luật lao động năm 1994 về Giải quyết tranh chấp lao động đã được sửa đổi lần đầu tiên theo luật của Quốc Hội số 35/2002 QH10 ngày 02/04/2002. Tòan bộ chương này (tên điều luật, cấu trúc) được sửa đổi tiếp theo năm 2006 và có hiệu lực từ 1/7 năm 2007. a) Khái niệm tranh chấp lao động (Điều 157) "Tranh chấp lao động" là những tranh c[...]

  Mục lục

  MỤC I: QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 157

  Điều 158

  Điều 159

  Điều 160

  Điều 161

  MỤC II: THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN

  Điều 162

  Điều 163

  Điều 164

  Điều 165

  Điều 165a

  Điều 166

  Điều 167

  MỤC III: THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ

  Điều 168

  Điều 169

  Điều 170

  Điều 170a

  Điều 170b

  Điều 171

  Điều 171a

  Điều 171b

  MỤC IV: ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT ĐÌNH CÔNG

  Điều 172

  Điều 172a

  Điều 173

  Điều 174

  Điều 174a

  Điều 174b

  Điều 174c

  Điều 174d

  Điều 174đ

  Điều 175

  Điều 176

  Điều 176a

  Điều 176b

  Điều 177

  Điều 177a

  Điều 177b

  Điều 177c

  Điều 177d

  Điều 177đ

  Điều 177g

  Điều 177e

  Điều 178

  Điều 179

  Điều 179a
  Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
  Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
  Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz