Nghị định 67/CP/2002 sửa đổi nghị định 51/1996 doanh nghiệp không được đình công. - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "TRANH CHẤP LAO ĐỘNG"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
      BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1994 - CHƯƠNG 14 (Điều 157-179) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG (sd 2006)
         Nghị định 51/1996/NĐ-CP doanh nghiệp không được đình công. (hhl)
             Nghị định 67/CP/2002 sửa đổi nghị định 51/1996 doanh nghiệp không được đình công.


Nghị định 67/CP/2002 sửa đổi nghị định 51/1996 doanh nghiệp không được đình công.

Ngày ký:09-07-2002
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày ký

Trích yếu
    

Danh mục các doanh nghiệp không được đình công.

Nội dung "Nghị định 67/CP/2002 sửa đổi nghị định 51/1996 doanh nghiệp không được đình công." chưa được tổng hợp vào nội dung văn bản

Mục lục

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Danh mục các doanh nghiệp không được đình công.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp có tên trong Danh mục quy định tại Điều 1 của Nghị định này chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz