Nghị định 58/1997/NĐ-CP Về việc trả lương và giải quyết các quyền lợi khác cho người lao - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "TRANH CHẤP LAO ĐỘNG"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TRANH CHẤP DÂN SỰ
   TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
      BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1994 - CHƯƠNG 14 (Điều 157-179) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG (sd 2006)
          Nghị định 58/1997/NĐ-CP Về việc trả lương và giải quyết các quyền lợi khác cho người lao động tham gia...

Tìm trong văn bản

Nghị định 58/1997/NĐ-CP Về việc trả lương và giải quyết các quyền lợi khác cho người lao động tham gia đình công.

Ngày ký:31-05-1997
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày ký
Hướng dẫn:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


Trích yếu
    

Điều 1. - Việc trả lương và giải quyết các quyền lợi khác cho người lao động tham gia đình công trong những ngày đình công phải căn cứ vào quyết định của Tòa án về cuộc đình công hợp pháp hoặc bất hợp pháp và lỗi của mỗi bên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động. Điều 2. - Khi Tòa án quyết định cuộc đình công là hợp pháp theo điể[...]

Mục lục

Điều 1. Việc trả lương và giải quyết các quyền lợi khác cho người lao động tham gia đình công trong những ngày đình công phải căn cứ vào quyết định của Tòa án về cuộc đình công hợp pháp hoặc bất hợp pháp và lỗi của mỗi bên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật lao...

Điều 2. Khi Tòa án quyết định cuộc đình công là hợp pháp theo điểm a, khoản 1, Điều 102 của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động thì tiền lương và các quyền lợi khác của người lao động tham gia đình công được giải quyết như sau :

Điều 3. Khi Tòa án quyết định cuộc đình công là bất hợp pháp và buộc tập thể lao động phải ngừng đình công theo điểm b, khoản 1, Điều 102 của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động thì tiền lương và các quyền lợi khác của người lao động được giải quyết như sau...

Điều 4. Trong trường hợp cuộc đình công vi phạm điều kiện quy định tại các điểm đ, e, khoản 1, Điều 80 của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động, thì người lao động tham gia đình công bị xử phạt theo khoản 5, Điều 12, Nghị định 38/CP ngày 25 tháng 6 năm...

Điều 5. Quyết định của Tòa án về việc giải quyết tiền lương và các quyền lợi khác cho người lao động tham gia đình công trong thời gian đình công được thi hành theo quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự.

Điều 6. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 7. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz