Quyết định 06/2006/qđ-btp ngày 24 tháng 7 năm 2006 về việc ban hành quy chế thẩm định - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "LUẬT VIỆT NAM VỀ CAM KẾT QUỐC TẾ"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
LUẬT QUỐC TẾ
   LUẬT VIỆT NAM VỀ CAM KẾT QUỐC TẾ
      Luật về ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (hhl)
          Quyết định 06/2006/qđ-btp ngày 24 tháng 7 năm 2006 về việc ban hành quy chế thẩm định điều ước quốc...

Tìm trong văn bản

Quyết định 06/2006/qđ-btp ngày 24 tháng 7 năm 2006 về việc ban hành quy chế thẩm định điều ước quốc tế

Ngày ký:24-07-2006
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Mục lục

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thẩm định điều ước quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY CHẾ THẨM ĐỊNH ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Điều 2. Thẩm định điều ước quốc tế

Điều 3. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp và cơ quan đề xuất đàm phán, ký hoặc gia nhập điều ước quốc tế trong việc thẩm định điều ước quốc tế

Điều 4. Phụ trách công tác thẩm định

Điều 5. Chủ trì và phối hợp thẩm định

Điều 6. Hội đồng thẩm định

Điều 7. Nội dung thẩm định điều ước quốc tế

Điều 8. Nội dung văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp

Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc đảm bảo công tác thẩm định

CHƯƠNG II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẨM ĐỊNH ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

MỤC 1 HỒ SƠ THẨM ĐỊNH

Điều 10. Hồ sơ đề nghị thẩm định

Điều 11. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thẩm định

MỤC 2 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, THẨM ĐỊNH ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ TẠI BỘ TƯ PHÁP

Điều 12. Nghiên cứu, thẩm định dự thảo điều ước quốc tế

Điều 13. Trình Lãnh đạo Bộ dự thảo văn bản thẩm định

MỤC 3 TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH TRONG TRƯỜNG HỢP THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Điều 14. Thành phần Hội đồng thẩm định

Điều 15. Cuộc họp của Hội đồng thẩm định

Điều 16. Chuẩn bị văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Lưu giữ hồ sơ thẩm định và theo dõi công tác thẩm định

Điều 18. Kinh phí thẩm định

Điều 19. Thẩm định điều ước quốc tế trong trường hợp khẩn

Điều 20. Thẩm định bổ sung những nội dung mới phát sinh trong quá trình đàm phán điều ước quốc tế

Điều 21. Bảo đảm bí mật Nhà nước

Điều 22. Khen thưởng và xử lý vi phạm
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz