Thông tư số 15/2004/tt-btc ngày 9 tháng 3 năm 2004 hướng dẫn thực hiện nghị định số - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      CẠNH TRANH
         Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng 5 năm 2002 về giá (hhl)
            Nghị định 170/2003/nđ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp...
                Thông tư số 15/2004/tt-btc ngày 9 tháng 3 năm 2004 hướng dẫn thực hiện nghị định số 170/2003/nđ-cp ngày 25...

Tìm trong văn bản

Thông tư số 15/2004/tt-btc ngày 9 tháng 3 năm 2004 hướng dẫn thực hiện nghị định số 170/2003/nđ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2003 thi hành một số điều của pháp lệnh giá

Ngày ký:09-03-2004
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Bãi bỏ

- Thông tư số 03/VGNN-KHCS ngày 1/7/1992 của Uỷ ban Vật giá Nhà nước hướng dẫn nội dung quản lý nhà nước về giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố;

- Thông tư số 04/ VGNN-KHCS ngày 6/7/1992 của Uỷ ban Vật giá Nhà nước hướng dẫn thực hiện đăng ký giá, hiệp thương giá, niêm yết giá;

- Thông tư số 05/VGNN-KHCS ngày 15/7/1992 của Uỷ ban Vật giá Nhà nước hướng dẫn việc quy định và quản lý giá chuẩn, giá giới hạn;

- Thông tư Liên bộ số 01/LB-QP-NV-VGCP của Bộ Quốc phòng-Bộ Nội vụ-Ban Vật giá Chính phủ

- Các văn bản hướng dẫn Quyết định số 137/HĐBT ngày 27/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quản lý giá

- Các văn bản trước đây trái với nội dung Thông tư này.


Mục lục

A. PHẠM VI ÁP DỤNG

Thông tư này hướng dẫn hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, trình, thẩm định phương án giá và quyết định giá; hồ sơ phương án giá và nội dung phương án giá; hồ sơ và thủ tục hiệp thương giá; tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá...

B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC I. HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ THỰC HIỆN BÌNH ỔN GIÁ

Điểm 1. Giá hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục thực hiện bình ổn được xác định là biến động bất thường theo quy định tại các Điều 2, 3, 4, 5, và 6 Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá với các điều kiện cụ...

Điểm 2. Khi giá hàng hoá, dịch vụ biến động bất thường theo quy định tại Khoản 1 Mục I Thông tư này thì Bộ Tài chính, Cục Quản lý giá, Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng...

MỤC II. QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC LẬP, TRÌNH, THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁ

Điểm 1. Tài sản, hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Chính phủ:

Điểm 2. Tài sản, hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Thủ tướng Chính phủ:

Điểm 3. Tài sản, hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Điểm 4. Tài sản, hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp:

Điểm 5. Tài sản, hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông:

Điểm 6. Tài sản, hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

MỤC III. HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ VÀ NỘI DUNG GIẢI TRÌNH PHƯƠNG ÁN GIÁ

Điểm 1. Hồ sơ phương án định giá hoặc điều chỉnh giá (sau đây gọi chung là hồ sơ phương án giá) bao gồm:

Điểm 2. Nội dung bản giải trình phương án giá bao gồm:

Điểm 3. Hồ sơ phương án giá gửi cơ quan thẩm định gồm các hồ sơ quy định tại các điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Hồ sơ phương án giá gửi cơ quan có thẩm quyền quyết định giá còn bao gồm thêm văn bản thẩm định phương án giá quy định tại Điểm 1.4 Mục III phần B Thông tư...

MỤC IV. HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC HIỆP THƯƠNG GIÁ

Điểm 1. Hồ sơ hiệp thương giá gồm:

Điểm 2. Thủ tục hiệp thương giá.

MỤC V. TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC PHẢI THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ

Điểm 1. Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá:

Điểm 2. Doanh nghiệp thẩm định giá và hoạt động thẩm định giá.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểm 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư số 03/VGNN-KHCS ngày 1/7/1992 của Uỷ ban Vật giá Nhà nước hướng dẫn nội dung quản lý nhà nước về giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố; Thông tư số 04/ VGNN-KHCS ngày 6/7/1992 của Uỷ ban Vật giá Nhà...

Điểm 2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz