Nghị định 170/2003/nđ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      CẠNH TRANH
         Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng 5 năm 2002 về giá (hhl)
             Nghị định 170/2003/nđ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp...
               Thông tư số 15/2004/tt-btc ngày 9 tháng 3 năm 2004 hướng dẫn thực hiện nghị định số 170/2003/nđ-cp ngày 25...

Tìm trong văn bản

Nghị định 170/2003/nđ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá

Ngày ký:25-12-2003
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Bãi bỏ Quyết định số 137/HĐBT ngày 27 tháng 4 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý giá.

Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Nghị định.


Trích yếu
    

Nghị định này quy định về danh mục hàng hoá và dịch vụ cần thực hiện bình ổn giá; danh mục tài sản, hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá; hiệp thương giá; thẩm định giá; kiểm soát giá độc quyền; thẩm quyền định giá và quản lý giá.

Mục lục

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá

Điều 3. Thẩm quyền quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá

Điều 4. Thời hạn áp dụng các biện pháp bình ổn giá

Điều 5. Thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp bình ổn giá

Điều 6. Trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định về các biện pháp bình ổn giá của cơ quan có thẩm quyền

Điều 7. Tài sản, hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá

Điều 8. Thẩm quyền định giá

Điều 9. Điều chỉnh mức giá do Nhà nước định giá

Điều 10. Trình tự, thời hạn quyết định giá

Điều 11. Điều kiện tổ chức hiệp thương giá

Điều 12. Cơ quan tổ chức hiệp thương giá

Điều 13. Kết quả hiệp thương giá

Điều 14. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

Điều 15. Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá

Điều 16. Thành lập doanh nghiệp thẩm định giá

Điều 17. Tiêu chuẩn Thẩm định viên về giá

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thẩm định giá

Điều 19. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức khi sử dụng kết quả thẩm định giá

Điều 20. Liên kết độc quyền về giá

Điều 21. Điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá

Điều 22. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khi nhận được yêu cầu kiểm soát giá độc quyền

Điều 23. Thẩm quyền quản lý nhà nước về giá của Bộ Tài chính

Điều 24. Thẩm quyền quản lý nhà nước về giá của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Điều 25. Thẩm quyền quản lý nhà nước về giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Điều 26. Hiệu lực thi hành

Điều 27. Trách nhiệm thi hành Nghị định
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz