| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam - ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VIỆT NAM THAM GIA      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục văn bản |    
LUẬT QUỐC TẾ
   ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VIỆT NAM THAM GIA
      Việt nam - Nga
          Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa cộng...

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam và liên bang nga ngày 25 tháng 8 năm 1998

Ngày ký:25-08-1998

Thay thế Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết ký ngày 10 tháng 12 năm 1981.


Trích yếu
    

Chủ tịch nước phê chuẩn ngày 3 tháng 6 năm 1999 (Quyết định 60 QĐ/CTN)

Mục lục
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga (sau đây được gọi là các bên ký kết),
PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1
Điều 2
Điều 3
Điều 4
Điều 5
Điều 6
Điều 7
Điều 8
Điều 9
Điều 10
Điều 11
Điều 12
Điều 13
Điều 14
Điều 15
Điều 16
Điều 17
PHẦN THỨ HAI CÁC VẤN ĐỀ DÂN SỰ
Điều 18
CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUY CHẾ NHÂN THÂN
Điều 19
Điều 20
Điều 21
Điều 22
Điều 23
CHƯƠNG II CÁC VẤN ĐỀ VỀ GIA ĐÌNH
Điều 24
Điều 25
Điều 26
Điều 27
Điều 28
Điều 29
Điều 30
Điều 31
Điều 32
Điều 33
CHƯƠNG III CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÀI SẢN
Điều 34
Điều 35
Điều 36
Điều 37
CHƯƠNG IV CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỪA KẾ
Điều 38
Điều 39
Điều 40
Điều 41
Điều 42
Điều 43
CHƯƠNG V CÁC VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
Điều 44
CHƯƠNG VI QUY ĐỊNH VỀ ÁN PHÍ VÀ ƯU ĐÃI TRONG TỐ TỤNG
Điều 45
Điều 46
Điều 47
Điều 48
Điều 49
Điều 50
CHƯƠNG VII CÔNG NHẬN VÀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Điều 51
Điều 52
Điều 53
Điều 54
Điều 55
Điều 56
Điều 57
PHẦN THỨ BA CÁC VẤN ĐỀ HÌNH SỰ
CHƯƠNG I TIẾN HÀNH TRUY TỐ HÌNH SỰ
Điều 58
Điều 59
Điều 60
Điều 61
CHƯƠNG II DẪN ĐỘ ĐỂ TRUY TỐ HÌNH SỰ VÀ THI HÀNH ÁN
Điều 62
Điều 63
Điều 64
Điều 65
Điều 66
Điều 67
Điều 68
Điều 69
Điều 70
Điều 71
Điều 72
Điều 73
Điều 74
Điều 75
Điều 76
Điều 77
CHƯƠNG III CÁC QUY ĐỊNH RIÊNG LIÊN QUAN ĐẾN TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ CÁC VẤN ĐỀ HÌNH SỰ
Điều 78
Điều 79
Điều 80
Điều 81
Điều 82
Điều 83
PHẦN THỨ TƯ ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Điều 84
Điều 85
Điều 86
Điều 87
Điều 88
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 60 QĐ/CTN NGÀY 3 THÁNG 6 NĂM 1999
Điều 1- Phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga đã được ký ngày 25 tháng 8 năm 1998 giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Liên bang Nga.
Điều 2- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm làm thủ tục đối ngoại về việc Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý này và thông báo cho các cơ quan hữu quan ngày có hiệu lực của Hiệp định.
Điều 3- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.Copyright © 2007-2015 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz