| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VIỆT NAM THAM GIA"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
LUẬT QUỐC TẾ
   ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VIỆT NAM THAM GIA
      Việt nam - Nga
          Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa cộng...

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam và liên bang nga ngày 25 tháng 8 năm 1998

Ngày ký:25-08-1998

Thay thế Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết ký ngày 10 tháng 12 năm 1981.


Trích yếu
    

Chủ tịch nước phê chuẩn ngày 3 tháng 6 năm 1999 (Quyết định 60 QĐ/CTN)

Mục lục

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga (sau đây được gọi là các bên ký kết),

PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Điều 2

Điều 3

Điều 4

Điều 5

Điều 6

Điều 7

Điều 8

Điều 9

Điều 10

Điều 11

Điều 12

Điều 13

Điều 14

Điều 15

Điều 16

Điều 17

PHẦN THỨ HAI CÁC VẤN ĐỀ DÂN SỰ

Điều 18

CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUY CHẾ NHÂN THÂN

Điều 19

Điều 20

Điều 21

Điều 22

Điều 23

CHƯƠNG II CÁC VẤN ĐỀ VỀ GIA ĐÌNH

Điều 24

Điều 25

Điều 26

Điều 27

Điều 28

Điều 29

Điều 30

Điều 31

Điều 32

Điều 33

CHƯƠNG III CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÀI SẢN

Điều 34

Điều 35

Điều 36

Điều 37

CHƯƠNG IV CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỪA KẾ

Điều 38

Điều 39

Điều 40

Điều 41

Điều 42

Điều 43

CHƯƠNG V CÁC VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Điều 44

CHƯƠNG VI QUY ĐỊNH VỀ ÁN PHÍ VÀ ƯU ĐÃI TRONG TỐ TỤNG

Điều 45

Điều 46

Điều 47

Điều 48

Điều 49

Điều 50

CHƯƠNG VII CÔNG NHẬN VÀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Điều 51

Điều 52

Điều 53

Điều 54

Điều 55

Điều 56

Điều 57

PHẦN THỨ BA CÁC VẤN ĐỀ HÌNH SỰ

CHƯƠNG I TIẾN HÀNH TRUY TỐ HÌNH SỰ

Điều 58

Điều 59

Điều 60

Điều 61

CHƯƠNG II DẪN ĐỘ ĐỂ TRUY TỐ HÌNH SỰ VÀ THI HÀNH ÁN

Điều 62

Điều 63

Điều 64

Điều 65

Điều 66

Điều 67

Điều 68

Điều 69

Điều 70

Điều 71

Điều 72

Điều 73

Điều 74

Điều 75

Điều 76

Điều 77

CHƯƠNG III CÁC QUY ĐỊNH RIÊNG LIÊN QUAN ĐẾN TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ CÁC VẤN ĐỀ HÌNH SỰ

Điều 78

Điều 79

Điều 80

Điều 81

Điều 82

Điều 83

PHẦN THỨ TƯ ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 84

Điều 85

Điều 86

Điều 87

Điều 88

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 60 QĐ/CTN NGÀY 3 THÁNG 6 NĂM 1999

Điều 1- Phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga đã được ký ngày 25 tháng 8 năm 1998 giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Liên bang Nga.

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm làm thủ tục đối ngoại về việc Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý này và thông báo cho các cơ quan hữu quan ngày có hiệu lực của Hiệp định.

Điều 3- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz