Thông tư 121/2012/tt-btc ngày 26 tháng 7 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 3 - CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (sd 2010)
             Thông tư 121/2012/tt-btc ngày 26 tháng 7 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các...

Tìm trong văn bản

Thông tư 121/2012/tt-btc ngày 26 tháng 7 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng

Ngày ký:26-07-2012
Áp dụng từ:17-09-2012

Thay thế

- Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán

- Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.


Trích yếu
    

Điều 5, Điều 6, Điều 10, Điều 11, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 35 Luật này sẽ được áp dụng từ kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Thông tư ban hành kèm theo bản điều lệ mẫu của công ty đại chúng được sử dụng để "tham chiếu" khi xây dựng điều lệ công ty.

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

CHƯƠNG II CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

Điều 4. Trách nhiệm của cổ đông lớn

Điều 5. Điều lệ công ty

Điều 6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường

Điều 7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

Điều 8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

CHƯƠNG III THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 9. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Điều 10. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị

Điều 11. Thành phần Hội đồng quản trị

Điều 12. Quyền của thành viên Hội đồng quản trị

Điều 13. Trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

Điều 14. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Điều 15. Họp Hội đồng quản trị

Điều 16. Thù lao của Hội đồng quản trị

CHƯƠNG IV THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 17. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Điều 18. Tư cách thành viên Ban kiểm soát

Điều 19. Thành phần Ban kiểm soát

Điều 20. Quyền tiếp cận thông tin của thành viên Ban kiểm soát

Điều 21. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Điều 22. Thù lao của Ban kiểm soát

CHƯƠNG V NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Điều 23. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, cán bộ quản lý khác

Điều 24. Giao dịch với người có liên quan

Điều 25. Đảm bảo quyền hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến công ty

CHƯƠNG VI BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 26. Nghĩa vụ công bố thông tin

Điều 27. Công bố thông tin về quản trị công ty

Điều 28. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành

CHƯƠNG VII CÔNG TY ĐẠI CHÚNG QUY MÔ LỚN VÀ CÔNG TY NIÊM YẾT

Điều 29. Áp dụng quản trị công ty đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết

Điều 30. Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 31. Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều 32. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị

Điều 33. Thư ký công ty

Điều 34. Đào tạo về quản trị công ty

Điều 35. Tham dự Đại hội đồng cổ đông của kiểm toán viên độc lập

CHƯƠNG VIII GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 36. Giám sát

Điều 37. Xử lý vi phạm

CHƯƠNG IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 38. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz