Thông tư số 228/2012/tt-btc ngày 27 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn thành lập và quản lý - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số...
             Thông tư số 228/2012/tt-btc ngày 27 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư...

Tìm trong văn bản

Thông tư số 228/2012/tt-btc ngày 27 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản

Ngày ký:27-12-2012
Áp dụng từ:01-07-2013

Trích yếu
    

Quỹ đầu tư bất động sản là khái niệm mới được đưa vào từ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012. Đây là các quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Các quỹ đầu tư bất động sản phải tuân thủ một số quy định đặc biệt trong nghị định.

Th[...]

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Điều 2. Giải thích từ ngữ

CHƯƠNG II QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

MỤC 1. CHÀO BÁN, THÀNH LẬP QUỸ

Điều 3. Các quy định chung về quỹ đầu tư bất động sản

Điều 4. Đăng ký chào bán, đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản

Điều 5. Chào bán, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản

Điều 6. Đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản

Điều 7. Xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ

Điều 8. Niêm yết chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản

MỤC 2. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 9. Danh mục và hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản

Điều 10. Giá trị tài sản ròng

Điều 11. Phân chia lợi tức của quỹ

Điều 12. Chi phí hoạt động của quỹ đầu tư bất động sản

Điều 13. Quản lý bất động sản trong danh mục đầu tư

Điều 14. Hoạt động giao dịch bất động sản của quỹ

Điều 15. Tổ chức thẩm định giá

MỤC 3. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ, BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, đại hội nhà đầu tư

Điều 17: Ban đại diện Quỹ

MỤC 4. TÁI CƠ CẤU QUỸ

Điều 18. Hợp nhất, sáp nhập quỹ đầu tư bất động sản

Điều 19. Trình tự, thủ tục thực hiện hợp nhất, sáp nhập quỹ đầu tư bất động sản

Điều 20. Gia hạn thời gian hoạt động của quỹ đầu tư bất động sản

Điều 21. Giải thể quỹ đầu tư bất động sản

CHƯƠNG III CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG SẢN

MỤC 1. THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 22. Quy định chung về công ty đầu tư chứng khoán bất động sản

Điều 23. Đăng ký chào bán, phát hành cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán bất động sản

Điều 24. Phân phối cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán bất động sản, xác nhận quyền sở hữu và giải ngân

Điều 25: Điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục thành lập công ty đầu tư chứng khoán bất động sản

MỤC 2. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 26. Danh mục và hoạt động đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán bất động sản

MỤC 3. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 27. Quyền và nghĩa vụ cổ đông, đại hội đồng cổ đông

Điều 28. Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán bất động sản

MỤC 4. THAY ĐỔI PHẢI CHẤP THUẬN, TÁI CƠ CẤU

Điều 29. Tăng, giảm vốn điều lệ và các thay đổi phải chấp thuận của công ty đầu tư chứng khoán bất động sản

Điều 30. Hợp nhất, sáp nhập, giải thể và thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán bất động sản

CHƯƠNG IV NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Điều 31. Các quy định chung về ngân hàng giám sát

Điều 32. Hoạt động lưu ký của ngân hàng giám sát

Điều 33. Hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát

Điều 34. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của ngân hàng giám sát đối với quỹ đầu tư bất động sản, công ty đầu tư chứng khoán bất động sản

Điều 35. Thay đổi ngân hàng giám sát

CHƯƠNG V CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 36. Thông tin cho nhà đầu tư và chế độ báo cáo của công ty quản lý quỹ

Điều 37. Chế độ báo cáo của ngân hàng giám sát

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 38. Hiệu lực thi hành

Điều 39. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz