Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 3 - CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (sd 2010)
             Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ...

Tìm trong văn bản

Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng

Ngày ký:10-08-2012
Áp dụng từ:01-10-2012

Thay thế các nội dung về mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng tại Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007


Trích yếu
    

Công ty đại chúng chỉ được thực hiện việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ, phát hành (thêm) cổ phiếu để trả cổ tức, để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu hoặc theo chương trình lựa chọn cho người lao động khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Các thông tin chính xác, trung thực, không gây hiểu nhầm và có đầy đủ những nội[...]

Mục lục

CHƯƠNG 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Điều 2. Nguyên tắc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng

CHƯƠNG 2. MUA LẠI CỔ PHIẾU, BÁN CỔ PHIẾU QUỸ

MỤC 1. MUA LẠI CỔ PHIẾU

Điều 3. Điều kiện mua lại cổ phiếu

Điều 4. Các trường hợp không được mua lại cổ phiếu

Điều 5. Tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu

Điều 6. Báo cáo và công bố thông tin việc mua lại cổ phiếu

Điều 7. Thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu

Điều 8. Thay đổi việc mua lại cổ phiếu

Điều 9. Quản lý và hạch toán cổ phiếu quỹ

Điều 10. Trách nhiệm của công ty chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán

MỤC 2. BÁN CỔ PHIẾU QUỸ

Điều 11. Điều kiện bán cổ phiếu quỹ

Điều 12. Tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ

Điều 13. Báo cáo và công bố thông tin

Điều 14. Thực hiện giao dịch

Điều 15. Thay đổi việc bán cổ phiếu quỹ

Điều 16. Trách nhiệm của công ty chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

MỤC 1. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Điều 17. Điều kiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Điều 18. Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Điều 19. Báo cáo việc phát hành và công bố thông tin

Điều 20. Xử lý cổ phần lẻ

MỤC 2. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Điều 21. Điều kiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Điều 22. Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Điều 23. Báo cáo việc phát hành và công bố thông tin

Điều 24. Xử lý cổ phần lẻ

MỤC 3. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 25. Điều kiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Điều 26. Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Điều 27. Báo cáo việc phát hành và công bố thông tin

CHƯƠNG 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 28. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz