Quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24  tháng  4  năm 2007 ban hành Quy chế tổ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 6 - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (sd 2010)
             Quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt...

Tìm trong văn bản

Quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán (hhl)

Ngày ký:24-04-2007
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Sửa đổi 1 lần bởi:Quyết định 126/2008/QĐ-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán\ (Ngày ký 30/11/-0001)
Được thay bằng:Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Trích yếu
    

Trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các công ty chứng khoán đã lập đại lý nhận lệnh phải thực hiện các thủ tục đóng đại lý nhận lệnh và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước năm (05) ngày làm việc kể từ ngày đại lý nhận lệnh ngừng hoạt động kèm theo biên bản thanh lý hợp đồng đại lý.

Mục lục

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các công ty chứng khoán và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

CHƯƠNG II GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

MỤC 1 CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Điều 4. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Điều 5. Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Điều 6. Tên công ty chứng khoán

Điều 7. Công bố Giấy phép thành lập và hoạt động

MỤC 2 NHỮNG THAY ĐỔI SAU KHI CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 8. Bổ sung, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động

Điều 9. Chi nhánh công ty chứng khoán

Điều 10. Phòng Giao dịch công ty chứng khoán

Điều 11. Đại lý nhận lệnh

Điều 12. Văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Điều 13. Thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện

Điều 14. Tạm ngừng hoạt động

Điều 15. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán

Điều 16. Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ của công ty chứng khoán

Điều 17. Đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động

Điều 18. Giải thể công ty chứng khoán trước thời hạn

Điều 19. Công bố những thay đổi phải được chấp thuận

CHƯƠNG III TỔ CHỨC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Điều 20. Nguyên tắc tổ chức trong công ty chứng khoán

Điều 21. Kiểm soát nội bộ

Điều 22. Tiêu chuẩn Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Giám đốc chi nhánh, Phó Giám đốc chi nhánh công ty chứng khoán

Điều 23. Trách nhiệm người hành nghề chứng khoán

CHƯƠNG IV QUẢN LÝ AN TOÀN TÀI CHÍNH

Điều 24. Vốn điều lệ

Điều 25. Cổ phiếu quỹ

Điều 26. Vốn khả dụng

Điều 27. Hạn mức vay của công ty chứng khoán

Điều 28. Hạn mức đầu tư vào tài sản cố định

Điều 29. Hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán

CHƯƠNG V HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

MỤC 1 NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

Điều 30. Mở tài khoản giao dịch

Điều 31. Trách nhiệm đối với khách hàng

Điều 32. Quản lý tiền và chứng khoán của khách hàng

Điều 33. Nhận lệnh giao dịch

MỤC 2 NGHIỆP VỤ TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN

Điều 34. Tự doanh chứng khoán

MỤC 3 NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

Điều 35. Điều kiện để được bảo lãnh phát hành chứng khoán

Điều 36. Hạn chế bảo lãnh phát hành

MỤC 4 NGHIỆP VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Điều 37. Tư vấn đầu tư chứng khoán

Điều 38. Ngăn ngừa xung đột lợi ích liên quan đến tư vấn đầu tư chứng khoán

MỤC 5 NGHIỆP VỤ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Điều 39. Phạm vi thực hiện nghiệp vụ lưu ký chứng khoán

Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của công ty chứng khoán trong hoạt động đăng ký chứng khoán

Điều 41. Mở và quản lý tài khoản lưu ký chứng khoán cho khách hàng đối với công ty chứng khoán được cấp Giấy chứng nhận hoạt động lưu ký

MỤC 6 NGHIỆP VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Điều 42. Quy định về nghiệp vụ tư vấn tài chính

CHƯƠNG VI CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, LƯU TRỮ, CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 43. Chế độ báo cáo công ty chứng khoán

Điều 44. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ

Điều 45. Chế độ công bố thông tin

CHƯƠNG VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 46. Tổ chức thực hiện

GHI CHÚ:

Các biễu mẫu, mẫu giấy tờ, hướng dẫn ở đây được sưu tập từ nhiều nguồn có xuất xứ khác nhau và không xác định được văn bản luật ban hành.


Phụ lục số 1: Mẫu Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Phụ lục số 2: Các nội dung cơ bản của bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

Phục lục số 3: Mẫu danh sách cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập và các cổ đông, thành viên khác

Phụ lục số 4 : Mẫu Sơ yếu lý Lịch tự thuật (áp dụng cho cổ đông công ty chứng khoán, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Trưởng Văn phòng đại diện)

Phụ lục số 5.: Mẫu Phương án hoạt động kinh doanh

Phụ lục số 6: Mẫu Giấy đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Phụ lục số 7: Mẫu Giấy đề nghị lập (đóng cửa) chi nhánh, phòng giao dịch của công ty chứng khoán

Phụ lục số 8 : Mẫu Bản thuyết minh sự cần thiết lập Phòng giao dịch

Phụ lục số 9 : Mẫu công văn thông báo mở (đóng cửa) đại lý nhận lệnh

Phụ lục số 10 : Mẫu Giấy đề nghị lập (đóng cửa) văn phòng đại diện của công ty chứng khoán

Phụ lục 11 : Mẫu Giấy đề nghị thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện

Phụ lục số 12: Mẫu Giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán

Phụ lục 13: Mẫu Giấy đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán

Phụ lục số 14 : Mẫu Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (hoặc phần vốn góp)

Phụ lục số 15: Mẫu Điều lệ công ty chứng khoán (Trang 55-92) tách riêng

Phụ lục số 16: Mẫu Giấy đề nghị mở tài khoản

Phụ lục số 17 : Các nội dung cơ bản của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán giữa công ty chứng khoán và khách hàng

Phụ Lục số 18: Mẫu báo cáo tình hình hoạt động tháng của công ty chứng khoán

Phụ Lục số 19: Mẫu báo cáo năm của công ty chứng khoán

Phụ lục số 20: Mẫu công văn thông báo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc)

Phụ lục số 21. Mẫu công văn thông báo về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty chứng khoán
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz