Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn về thành lập và hoạt động - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 6 - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (sd 2010)
             Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng...

Tìm trong văn bản

Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Ngày ký:30-11-2012
Áp dụng từ:15-01-2013

Thay thế Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán và Quyết định sửa đổi số 126/2008/QĐ-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008.


Trích yếu
    

Trong vòng một (01) năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, công ty chứng khoán phải sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu; phải thiết lập và xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ theo quy định tại Điều 35, Điều 36, Điều 37 Thông tư này; phải thực hiện quản lý tiền của khách hàng theo quy định tại Điều 50 Thông tư này.

[...]

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

CHƯƠNG II GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

MỤC 1 CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Điều 4. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Điều 5. Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Điều 6. Tên công ty chứng khoán

Điều 7. Công bố Giấy phép thành lập và hoạt động

MỤC 2 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 8. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động

Điều 9. Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

Điều 10. Rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

Điều 11. Thay đổi tên công ty, địa điểm đặt trụ sở chính

Điều 12. Thay đổi vốn điều lệ

Điều 13. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

MỤC 3 ĐÌNH CHỈ, THU HỒI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 14. Đình chỉ hoạt động của công ty chứng khoán

Điều 15. Thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động

CHƯƠNG III TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

MỤC 1 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 16. Nguyên tắc tổ chức

Điều 17. Thủ tục chung

Điều 45. Nguyên tắc hoạt động

Điều 46. Tạm ngừng hoạt động

MỤC 2 CHI NHÁNH CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Điều 18. Thành lập chi nhánh

Điều 19. Đóng cửa chi nhánh

Điều 20. Thay đổi địa điểm, sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh

MỤC 3 PHÒNG GIAO DỊCH CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Điều 21. Thành lập phòng giao dịch

Điều 22. Đóng cửa phòng giao dịch

Điều 23. Thay đổi địa điểm, sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch

MỤC 4 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Điều 24. Thành lập văn phòng đại diện

Điều 25. Đóng cửa văn phòng đại diện

Điều 26. Thay đổi địa điểm, sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập văn phòng đại diện

CHƯƠNG IV QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Điều 27. Nguyên tắc quản trị điều hành

Điều 28. Bộ máy quản trị của công ty chứng khoán

Điều 29. Cổ đông, thành viên

Điều 30. Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán

Điều 31. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên

Điều 32. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên

Điều 33. Ban kiểm soát

Điều 34. Ban Giám đốc

Điều 35. Quản trị rủi ro

Điều 36. Kiểm toán nội bộ

Điều 37. Kiểm soát nội bộ

Điều 38. Quản lý người hành nghề chứng khoán

CHƯƠNG V QUẢN LÝ AN TOÀN TÀI CHÍNH

Điều 39. Tăng, giảm vốn điều lệ

Điều 40. Chỉ tiêu an toàn tài chính

Điều 41. Cổ phiếu quỹ

Điều 42. Hạn chế vay nợ

Điều 43. Hạn chế cho vay

Điều 44. Hạn chế đầu tư

CHƯƠNG VI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

MỤC 2 NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

Điều 47. Trách nhiệm môi giới chứng khoán

Điều 48. Mở tài khoản giao dịch

Điều 49. Trách nhiệm đối với khách hàng

Điều 50. Quản lý tiền của khách hàng

Điều 51. Quản lý chứng khoán của khách hàng

Điều 52. Nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch

MỤC 3 NGHIỆP VỤ TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN

Điều 53. Tự doanh chứng khoán

MỤC 4 NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

Điều 54. Điều kiện bảo lãnh phát hành

Điều 55. Hạn chế bảo lãnh phát hành

MỤC 5 NGHIỆP VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Điều 56. Trách nhiệm của công ty chứng khoán

Điều 57. Các hành vi bị cấm

MỤC 6 NGHIỆP VỤ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Điều 58. Phạm vi thực hiện nghiệp vụ lưu ký chứng khoán

Điều 59. Quyền và nghĩa vụ của công ty chứng khoán hoạt động lưu ký

MỤC 7 HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Điều 60. Quy định về hoạt động tư vấn tài chính

MỤC 8 CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KHÁC

Điều 61. Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân

Điều 62. Các dịch vụ tài chính khác

CHƯƠNG VII TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

MỤC 1 CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Điều 63. Các hình thức chuyển đổi công ty chứng khoán

Điều 64. Điều kiện chuyển đổi công ty chứng khoán

Điều 65. Thủ tục chuyển đổi công ty

MỤC 2 HỢP NHẤT, SÁP NHẬP CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Điều 66. Điều kiện hợp nhất, sáp nhập

Điều 67. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập

CHƯƠNG VIII CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, LƯU TRỮ, CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 68. Chế độ báo cáo

Điều 69. Chế độ lưu trữ hồ sơ, chứng từ

Điều 70. Chế độ công bố thông tin

CHƯƠNG IX TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 71. Tổ chức thực hiện

PHỤ LỤC KÈM THEO:

PHỤ LỤC I: MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

PHỤ LỤC II: MẪU THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

PHỤ LỤC III: MẪU DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

PHỤ LỤC IV: MẪU BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

PHỤ LỤC V: MẪU DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN GÓP VỐN

PHỤ LỤC VI: MẪU PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

PHỤ LỤC VII: MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

PHỤ LỤC VIII: GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢI THỂ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

PHỤ LỤC IX: MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP (ĐÓNG CỬA) CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

PHỤ LỤC X: MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN THÀNH LẬP CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

PHỤ LỤC XI: MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

PHỤ LỤC XIIl: MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN/PHẦN VỐN GÓP

PHỤ LỤC XIII: MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN NHƯỢNG

PHỤ LUC XIV: MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

PHỤ LỤC XV: MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

PHỤ LỤC XVI: CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN GIỮA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ KHÁCH HÀNG

PHỤ LỤC XVII: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIỀN GỬI GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

PHỤ LỤC XVIII: MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

PHỤ LỤC XIX: MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN HỢP NHẤT, SÁP NHẬP CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

PHỤ LỤC XX: MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH TRONG HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT, SÁP NHẬP

PHỤ LỤC XXI: MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH TRONG PHƯƠNG ÁN HỢP NHẤT,

SÁP NHẬP

PHỤ LỤC XXII: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG

PHỤ LỤC XXIII: MẪU BÁO CÁO NĂM CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz