Quyết định 127/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc ban hành Quy chế Giám sát - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Nghị định 14 CP ngày 19 tháng 1 năm 2007 hướng dẫn Luật chứng khoán (hhl)
             Quyết định 127/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc ban hành Quy chế Giám sát Giao dịch Chứng...

Tìm trong văn bản

Quyết định 127/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc ban hành Quy chế Giám sát Giao dịch Chứng khoán trên thị trường chứng khoán (hhl)

Ngày ký:31-12-2008
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Được thay bằng:Thông tư 13/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 1 năm 2013 về Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Trích yếu
    

Quy chế này quy định hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán đối với các thị trường giao dịch chứng khoán tập trung, thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết, nhằm đảm bảo ngăn ngừa vi phạm pháp luật, duy trì sự công bằng, công khai của thị trường chứng khoán, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Mục lục

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giám sát Giao dịch Chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành...

QUY CHẾ GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Điều 3. Mục đích, yêu cầu của giám sát giao dịch chứng khoán

Điều 4. Tổ chức bộ máy giám sát

Điều 5. Giải thích từ ngữ

CHƯƠNG II HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN, TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn giám sát giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

Điều 7. Nội dung giám sát giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

Điều 8. Tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán

Điều 9. Phương thức giám sát giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

Điều 10. Kiểm tra hoạt động giao dịch chứng khoán đối với các thành viên giao dịch theo uỷ quyền của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Điều 11. Báo cáo giám sát giao dịch định kỳ

Điều 12. Báo cáo giám sát giao dịch bất thường

Điều 13. Báo cáo giám sát giao dịch theo yêu cầu

Điều 14. Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ giám sát giao dịch chứng khoán

CHƯƠNG III GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Điều 15. Trách nhiệm và quyền hạn giám sát giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Điều 16. Nội dung giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Điều 17. Phương thức giám sát giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

CHƯƠNG IV NGHĨA VỤ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT

Điều 18. Nghĩa vụ về cung cấp thông tin và giải trình theo yêu cầu

Điều 19. Nghĩa vụ báo cáo của công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán

Điều 20. Nghĩa vụ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

Điều 21. Nghĩa vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Điều 22. Nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch chứng khoán, cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán

CHƯƠNG V TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Điều khoản thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz