Thông tư 13/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 1 năm 2013 về Giám sát giao dịch chứng khoán trên - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số...
             Thông tư 13/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 1 năm 2013 về Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng...

Tìm trong văn bản

Thông tư 13/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 1 năm 2013 về Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Ngày ký:25-01-2013
Áp dụng từ:08-03-2013

Thay thế Quyết định số 127/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 về việc ban hành Quy chế giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán


Trích yếu
    

Thông tư quy định việc giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDTK) đối với:

a. Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

b. Công ty chứng khoán; Thành viên lưu ký của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLKCK);

c. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng kh[...]

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

CHƯƠNG II TỔ CHỨC CÔNG TÁC GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

MỤC 1 GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của UBCKNN

Điều 5. Nội dung giám sát của UBCKNN

Điều 6. Phương thức giám sát giao dịch chứng khoán của UBCKNN

MỤC 2 GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của SGDCK

Điều 8. Nội dung giám sát giao dịch chứng khoán của SGDCK

Điều 9. Tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán

Điều 10. Phương thức giám sát giao dịch chứng khoán của SGDCK

Điều 11. Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ giám sát giao dịch chứng khoán

Điều 12. Kiểm tra hoạt động giao dịch chứng khoán

Điều 13. Báo cáo giám sát giao dịch định kỳ

Điều 14. Báo cáo giám sát giao dịch bất thường

Điều 15. Báo cáo giám sát giao dịch theo yêu cầu

CHƯƠNG III NGHĨA VỤ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT

Điều 16. Nghĩa vụ về cung cấp thông tin và giải trình theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch chứng khoán, cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán

Điều 17. Nghĩa vụ của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Điều 18. Nghĩa vụ của Công ty chứng khoán

CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Điều khoản thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz