| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THỂ CHẾ"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TỔ CHỨC QUYỀN LỰC
   THỂ CHẾ
      Chế độ chính trị
         Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam
             Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 1/11/2011 Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát...

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 1/11/2011 Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng

Ngày ký:01-11-2011
Áp dụng từ:kể từ ngày ký

Thay thế Quyết định số 25/QĐ/TW ngày 24-11-2006 của Bộ Chính trị khóa X.


Mục lục

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI”.

Điều 2. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, các tổ chức đảng và đảng viên có trách nhiệm thực hiện Hướng dẫn này: nếu thấy có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Ban Chấp hành Trung ương (qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hướng dẫn kèm theo Quyết định này thay thế Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 25- QĐ/TW, ngày 24-11-2006 của Bộ Chính trị khóa X.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG TRONG CHƯƠNG VII VÀ CHƯƠNG VIII ĐIỀU LỆ ĐẢNG KHÓA XI

PHẦN THỨ NHẤT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG VÀ ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP

Điều 30:

Điều 31:

Điều 32.

Điều 33:

PHẦN THỨ HAI VIỆC THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG

Điều 35:

Điều 36. Thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm:

Điều 37: Thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức vi phạm:

Điều 38:

Điều 39:

Điều 40:

Hướng dẫn này được ban hành đến các chi bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức đảng và đảng viên có trách nhiệm thi hành.
Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz