Nghị định 96/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 về việc xử lý tài sản bị chôn - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
   BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (hhl)
      PHẦN 2: TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU (Điều 163 đến 279) (hhl)
         Chương 14 XÁC LẬP, CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU (hhl)
             Nghị định 96/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm...

Tìm trong văn bản

Nghị định 96/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam

Ngày ký:30-10-2009
Áp dụng từ:15-12-2009

Bãi bỏ các quy định về xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm tại:

- Điều 53, Điều 54 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;

- Các Điều 12, 13, 14, 16 và 23 Nghị định số 86/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước.


Trích yếu
    

Nghị định quy định việc xử lý đối với tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm không có hoặc không xác định được chủ sở hữu, được phát hiện hoặc tìm thấy trên lãnh thổ Việt nam (đất liền, đảo hoặc biển Việt Nam). Nghị định cũng áp dụng đối với tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm do tổ chức, cá nhân Việt Nam phát hiện hoặc tìm thấy trên vùng biển công mà Điề[...]

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Nguyên tắc xử lý

CHƯƠNG II TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN VÀ TỔ CHỨC THĂM DÒ, KHAI QUẬT, TRỤC VỚT TÀI SẢN BỊ CHÔN GIẤU, BỊ CHÌM ĐẮM

Điều 5. Tiếp nhận, xử lý thông tin về tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm

Điều 6. Thẩm quyền giao và phê duyệt phương án thăm dò; phương án khai quật, trục vớt tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm

Điều 7. Nội dung phương án thăm dò, phương án khai quật, trục vớt tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm

Điều 8. Tổ chức thăm dò, khai quật, trục vớt tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm

CHƯƠNG III XỬ LÝ TÀI SẢN BỊ CHÔN GIẤU, BỊ CHÌM ĐẮM ĐƯỢC TÌM THẤY

Điều 9. Tiếp nhận, quản lý và bảo quản tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy

Điều 10. Xác định chủ sở hữu của tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy

Điều 11. Phương án xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy

Điều 12. Trả lại tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy cho chủ sở hữu hợp pháp

Điều 13. Chuyển giao tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy

Điều 14. Tiêu hủy tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy

Điều 15. Bán tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy

CHƯƠNG IV XỬ LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TÀI SẢN BỊ CHÔN GIẤU, BỊ CHÌM ĐẮM

Điều 16. Chi thưởng

Điều 17. Thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy

Điều 18. Các khoản chi phí

Điều 19. Nguồn kinh phí

Điều 20. Quản lý nguồn thu

Điều 21. Hướng dẫn việc thanh toán chi phí, thưởng và phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy

CHƯƠNG V TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Xử lý đối với di vật, cổ vật được tìm thấy trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành

Điều 23. Trách nhiệm thi hành

Điều 24. Hiệu lực thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz