| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "NHÂN THÂN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÁ NHÂN
   NHÂN THÂN
      HỘ TỊCH
         Nghị định 158/CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch (sd 2012)
             Thông tư 01/BTP ngày 2 tháng 6 năm 2008 hướng dẫn nghị định số 158 CP 2005 về đăng ký...

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Thông tư 01/BTP ngày 2 tháng 6 năm 2008 hướng dẫn nghị định số 158 CP 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch

Ngày ký:02-06-2008
Áp dụng từ:15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Trích yếu
    

Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Mục lục

MỤC I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điểm 1. Thời hạn giải quyết các việc hộ tịch

Điểm 2. Giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch

Điểm 3. Việc ghi tên địa danh hành chính trong các giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch

Điểm 4. Thu hồi và hủy bỏ các giấy tờ hộ tịch

MỤC II. ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

Điểm 1. Đăng ký khai sinh

Điểm 2. Đăng ký kết hôn

Điểm 3. Đăng ký việc nuôi con nuôi

Điểm 4. Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Điểm 5. Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

Điểm 6. Đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn

Điểm 7. Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi

MỤC III. ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Điểm 1. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Điểm 2. Ghi vào sổ các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

MỤC IV. CẤP BẢN SAO GIẤY TỜ HỘ TỊCH TỪ SỔ HỘ TỊCH, CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

Điểm 1. Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Điểm 2. Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

MỤC V. GHI CHÉP BIỂU MẪU HỘ TỊCH, SỔ HỘ TỊCH

Điểm 1. Ghi chép biểu mẫu hộ tịch

Điểm 2. Sửa chữa sai sót trong nội dung sổ hộ tịch

MỤC VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểm 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điểm 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những việc mới, thì Sở Tư pháp kịp thời có văn bản phản ánh về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn.

PHỤ LỤC KÈM THEO:

Mẫu STP/HT-2008-TKNCN - Tờ khai đăng ký việc nhận nuôi con nuôi

Mẫu STP/HT-2008-KS.GC - Giấy khai sinh (Bản chính)

Mẫu STP/HT-2008-KH.GC - Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính)

Mẫu STP/HT-2008-CMC.GC - Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)

Mẫu STP/HT-2008-NCN.GC - Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính)
Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz