Quyết định 121/2008/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2008 Về việc ban hành Quy chế hoạt động - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Nghị định 14 CP ngày 19 tháng 1 năm 2007 hướng dẫn Luật chứng khoán (hhl)
             Quyết định 121/2008/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2008 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của nhà đầu...

Tìm trong văn bản

Quyết định 121/2008/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2008 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày ký:24-12-2008
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Trích yếu
    

Trong thời hạn ba tháng nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký mã số giao dịch với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp mã số giao dịch trước thời điểm Quy chế này có hiệu lực không phải làm thủ tục đăng ký cấp lại Mã số giao dịch. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngo[...]

Mục lục

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, thành viên lưu ký, nhà đầu tư nước ngoài và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Giải thích từ ngữ

CHƯƠNG II HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Điều 3. Nguyên tắc chung

Điều 4. Đăng ký Mã số giao dịch chứng khoán

Điều 5. Những thay đổi phải được sự chấp thuận hoặc thông báo với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Điều 6. Đình chỉ giao dịch, hủy bỏ mã số giao dịch

Điều 7. Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Điều 8. Tài khoản lưu ký

Điều 9. Trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài

Điều 10. Chế độ báo cáo và lưu trữ hồ sơ đối với hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

CHƯƠNG III THANH TRA, GIÁM SÁT, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 11. Thanh tra, giám sát

Điều 12. Xử lý vi phạm

CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Áp dụng Luật Chứng khoán đối với cá nhân, tổ chức hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán trước khi Quy chế này có hiệu lực thi hành

PHỤ LỤC KÈM THEO:

Phụ lục I GIẤY ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH (áp dụng cho tổ chức nước ngoài) / Securities Trading Code Application Form for Offshore Foreign Institutional Investors to Invest in Vietnam’s Securities markets

Phụ lục II PHIẾU THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ LÀ CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI / Securities Trading Code Form for Offshore Overseas Vietnamese & Foreign Natural Persons to Invest Securities

Phụ lục III MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (DO THÀNH VIÊN LƯU KÝ LẬP)

Phụ lục IV MẪU THÔNG BÁO VỀ THÀNH VIÊN LƯU KÝ (DO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ LẬP)

Phụ lục V MẪU THÔNG BÁO/ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VỀ MỘT SỐ THAY ĐỔI CỦA TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI (NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LẬP)

Phụ lục VI MẪU CÔNG VĂN THÔNG BÁO VỀ MỘT SỐ THAY ĐỔI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (DO THÀNH VIÊN LƯU KÝ LẬP)

Phụ lục VII MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DANH MỤC LƯU KÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Phụ lục VIII MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Phụ lục IX MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Phụ lục X MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP MÃ SỐ GIAO DỊCH CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Phụ lục XI MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Phụ lục XII MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ THEO CHỈ ĐỊNH/ỦY QUYỀN ĐẦU TƯ

Phụ lục XIII VĂN BẢN CHỈ ĐỊNH/ GIẤY ỦY QUYỀN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CHO ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH

PHỤ LỤC XIV PHIẾU THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz