Luật giá - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      CẠNH TRANH
          Luật giá

Tìm trong văn bản

Luật giá (sd 2014)

Ngày ký:20-06-2012
Áp dụng từ:01-01-2013

Thay thế Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10.

Hướng dẫn:

Chính phủ (các điều, khoản được giao trong Luật)

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật 61/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (Áp dụng từ 01-07-2015)

Trích yếu
    

Luật quy định về hoạt động quản lý và điều tiết giá của Nhà nước trong cơ chế thị trường (với nguyên tắc giá do thị trường qui định). Một số quy định quản lý hướng tới việc bảo vệ người tiêu dùng (niêm yết giá công khai, chống bán phá giá v.v.).

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Áp dụng luật

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Điều 5. Nguyên tắc quản lý giá

Điều 6. Công khai thông tin về giá

Điều 7. Nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá

Điều 8. Thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá

Điều 9. Thanh tra chuyên ngành về giá

Điều 10. Hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá

CHƯƠNG II QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁ

Điều 11. Quyền của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Điều 12. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Điều 13. Quyền của người tiêu dùng

Điều 14. Nghĩa vụ của người tiêu dùng

CHƯƠNG III HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TIẾT GIÁ CỦA NHÀ NƯỚC

MỤC 1 BÌNH ỔN GIÁ

Điều 15. Hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá

Điều 16. Trường hợp thực hiện bình ổn giá

Điều 17. Biện pháp bình ổn giá

Điều 18. Thẩm quyền và trách nhiệm quyết định áp dụng biện pháp bình ổn giá

MỤC 2 ĐỊNH GIÁ

Điều 19. Hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

Điều 20. Nguyên tắc định giá của Nhà nước

Điều 21. Căn cứ, phương pháp định giá

Điều 22. Thẩm quyền và trách nhiệm định giá

MỤC 3 HIỆP THƯƠNG GIÁ

Điều 23. Trường hợp tổ chức hiệp thương giá

Điều 24. Thẩm quyền và trách nhiệm tổ chức hiệp thương giá

Điều 25. Kết quả hiệp thương giá

MỤC 4 KIỂM TRA YẾU TỐ HÌNH THÀNH GIÁ

Điều 26. Trường hợp kiểm tra yếu tố hình thành giá

Điều 27. Thẩm quyền và trách nhiệm kiểm tra yếu tố hình thành giá

CHƯƠNG IV THẨM ĐỊNH GIÁ

MỤC 1 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

Điều 28. Hoạt động thẩm định giá

Điều 29. Nguyên tắc hoạt động thẩm định giá

Điều 30. Quy trình thẩm định giá tài sản

Điều 31. Tài sản thẩm định giá

Điều 32. Kết quả thẩm định giá

Điều 33. Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá

MỤC 2 THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Điều 34. Tiêu chuẩn thẩm định viên về giá

Điều 35. Thẩm định viên về giá hành nghề

Điều 36. Những người không được hành nghề tại doanh nghiệp thẩm định giá

Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá hành nghề

MỤC 3 DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

Điều 38. Điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá

Điều 39. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Điều 40. Đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Điều 41. Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá

Điều 42. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thẩm định giá

Điều 43. Hoạt động của tổ chức thẩm định giá nước ngoài tại Việt Nam

MỤC 4 THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA NHÀ NƯỚC

Điều 44. Phạm vi hoạt động thẩm định giá của Nhà nước

Điều 45. Phương thức hoạt động thẩm định giá của Nhà nước

Điều 46. Trình tự, thủ tục thẩm định giá của Nhà nước

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 47. Hiệu lực thi hành

Điều 48. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz