Nghi đinh 22/2018/nđ-cp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
   BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (hhl)
      PHẦN 6: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (Điều 736 đến 757) (hhl)
         Luật sở hữu trí tuệ năm 2005
             Nghi đinh 22/2018/nđ-cp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ...

Tìm trong văn bản

Nghi đinh 22/2018/nđ-cp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 về quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày ký:22-02-2018
Áp dụng từ:10-04-2018

Thay thế Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 sửa đổi, bổ sung.

Hướng dẫn:

a) Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quanb) Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan


Trích yếu
    

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 (sau đây gọi chung là Luật sở hữu trí tuệ) về quyền tác giả, quyền liên quan.

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan

Điều 5. Trách nhiệm và nội dung quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan

CHƯƠNG II QUYỀN TÁC GIẢ

Điều 6. Tác giả, đồng tác giả

Điều 7. Tác phẩm thể hiện dưới dạng ký tự khác

Điều 8. Quyền tác giả đối với bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác

Điều 9. Tác phẩm báo chí

Điều 10. Tác phẩm âm nhạc

Điều 11. Quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu

Điều 12. Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh

Điều 13. Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng

Điều 14. Tác phẩm nhiếp ảnh

Điều 15. Quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

Điều 16. Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ

Điều 17. Quyền tác giả đối với chương trình máy tính

Điều 18. Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian

Điều 19. Đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

Điều 20. Quyền nhân thân

Điều 21. Quyền tài sản

Điều 22. Sao chép tác phẩm

Điều 23. Trích dẫn hợp lý tác phẩm

Điều 24. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm di cảo

Điều 25. Chủ sở hữu quyền tác giả

Điều 26. Chuyển nhượng quyền đối với tác phẩm khuyết danh

Điều 27. Sử dụng tác phẩm thuộc về Nhà nước

Điều 28. Sử dụng tác phẩm thuộc về công chúng

CHƯƠNG III QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 29. Quyền của người biểu diễn

Điều 30. Trích dẫn hợp lý cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng

Điều 31. Bản sao tạm thời

Điều 32. Sử dụng bản ghi âm, ghi hình

Điều 33. Sử dụng chương trình phát sóng

CHƯƠNG IV ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 34. Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Điều 35. Cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Điều 36. Hồ sơ cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Điều 37. Thời hạn cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Điều 38. Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả, bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan

Điều 39. Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Điều 40. Phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Điều 41. Hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

CHƯƠNG V TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ, TỔ CHỨC TƯ VẤN, DỊCH VỤ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 42. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

Điều 43. Biểu mức tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất

Điều 44. Thu, phân chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất

Điều 45. Khai thác, sử dụng bản ghi âm, ghi hình

Điều 46. Thông tin quản lý quyền tác giả, quyền liên quan

Điều 47. Thực hiện chế độ báo cáo

Điều 48. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 49. Bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan

Điều 50. Hiệu lực thi hành

Điều 51. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz