Luật sở hữu trí tuệ năm - Phần 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
   BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (hhl)
      PHẦN 6: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (Điều 736 đến 757) (hhl)
         Luật sở hữu trí tuệ năm 2005
            Phần 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (Điều 220 - Điều 222)

Tìm trong văn bản

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005
Phần 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Ngày ký:29-11-2005
Áp dụng từ:01-07-2006
Hướng dẫn:

Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao


             

Mục lục Phần 6:

Điều 220. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 221. Hiệu lực thi hành

Điều 222. Hướng dẫn thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz